Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Būvražošanas katedra

Prakses uzsākšanai ir jānoslēdz prakses līgums:

Kā noslēgt prakses līgumu:

1. Aizpildīt Iesniegumu praksei un nosūtīt to Sintijai Krastai ().

2. Uz šī iesnieguma pamata tiks sagatavots trīspusējs līgums par praksi, kuru jāparaksta studentam, prakses vietai un RTU.

3. Sintija Krasta informēs studentu kad varēs saņemt no RTU puses parakstītus prakses līgumu ar prakses uzdevumu trīs eksemplāros!

4. Kad prakses līgumu ir parakstījis students un prakses vieta, tad viens eksemplārs (līgums un prakses uzdevums) ir jānogādā BIF dekanātā!

Pēc prakses līguma noslēgšanas studentam tiek izsniegts individuāls prakses uzdevums, uz kuru ir jāsagatavo atbildes rakstiskā formā, gatavojot prakses atskaiti. Informācija par atbildēm uz prakses jautājumiem ir meklējama nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos un prakses vietā, konsultējoties ar prakses vadītāju. Prakses uzdevuma teorētiskajā daļā ir jautājumi par nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, praktiskajā daļā ir jāsniedz apraksts par prakses vietā veiktajiem pienākumiem un iegūto pieredzi.

Pēc prakses pabeigšanas, atskaite ir jāiesniedz RTU prakses vadītajam () un pēc rakstiskās atskaites pārbaudes studentam tā ir jāaizstāv pārrunu formātā.

No prakses vietas ir jāsaņem prakses vadītāja atsauksme, kas pievienojama prakses atskaitei.

Prakses vadītāja atsauksmes paraugs