Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Papildus eksāmenu norise BIF

RĪKOJUMS

Par pagaidu regulējumu papildus eksāmenu norisē 2019./2020. mācību gada pavasara sesijā

 

Sakarā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumiem studiju procesa norisē un to sekām, kā arī saskaņā ar Studiju prorektora 28.04.2020 rīkojumu Nr. 02000-1.1-e/28 “Par pagaidu regulējuma noteikšanu Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā”, grozījumiem 10.06.2020. rīkojumā Nr. 01000-1.1-e/78 "Par darba organizāciju no10.06.2020." un BIF Struktūrvienību vadītāju padomes 16.06.2020. sēdes lēmumu, nosaku 2019./2020.gada pavasara mācību semestrī papildus eksāmenus parādniekiem organizēt laikā periodā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 25.septembrim.

 

Dekāns                                                                                                                                               Juris Smirnovs

 

Papildus eksāmeni Būvmehānikas katedrā

 

BBM 210.2 Būvmehānika Vispārīgais kurss 2.daļa  pie vad.pētn. A.Pupura

            

(studentiem, kuri apguvuši priekšmetu pie asoc.prof.J.Šlisera un vad.pētn.A.Pupura)

 

Datums un laiks

Vieta

Nosacījumi

22.10.2021 plkst.10.00

Attālināti

Jābūt nokārtotiem mājas darbiem!!

Ortusā atļauja!!!

Līdz 20.10.2021 Ortusā jābūt atļaujai kārtot eksāmenu!

Iepriekš sazināties ar A.Pupuru-

RBCB0 studentiem

atļaujas obligāti rakstīt )

RBCT0 studentiem pieteikties savā dekanātā.

 

INFORMĀCIJAI:

Papildeksāmeni BM katedrā tiek rīkoti 2x (5 -7 mācību nedēļā  un 10 – 12 mācību nedēļā). Viss, kas ir izdarīts mācību semestra laikā studiju kursā (kontroldarbi, mājas darbi, test utt. ) ir spēkā vienu gadu!

Ja eksāmens netiek nokārtots līdz nākošā gada pavasara semestra sākuma, kurss jāapgūst atkārtoti.