Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Struktūrvienības

Ķīpsalas iela 6A-341, Rīga
+371 67089112

Fakultāte

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing.  Mārtiņš Vilnītis
+371 67089278
 
Apmeklētājus pieņem Ķīpsalas 6A - 343. kabinetā, par konkrētu laiku lūdzu vienoties rakstot uz ">

 

Amata nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Prodekāns zinātnes jomā
Dr. sc. ing. Sandris Ručevskis

Ķīpsalas iela 6A-441, Rīga

+371 29282562 

Prodekāne studiju jomā
Daina Brence

Ķīpsalas iela 6A–341, Rīga

+371 67089112 
+371 29192489
 

Dekāna vietnieks saimnieciskajā darbā
Guntis Brencis

Ķīpsalas iela 6A–118, Rīga

+371 67089112

Studentu pašpārvalde

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde (BIF SP) ir organizācija, kas jau vairāku desmitu gadu garumā apvieno un sapulcē aktīvākos BIF studentus. Pašpārvalde pārstāv BIF studentu intereses gan RTU lēmējinstitūcijās, gan ikdienas studiju procesā, kā arī parūpējas par ārpusstudiju dzīvi, organizējot kultūras un sporta pasākumus. Šī ir vieta, kur ikvienam dota iespēja apgūt mācību solos neapgūstamas praktiskās iemaņas- komunikāciju, darbu komandā, laika plānošanu, projektu organizēšanu un vadīšanu. Ar aktīvu darbību pašpārvaldē daudzi būvniecības jomas speciālisti ir attīstījuši darba tirgū nepieciešamās līderības prasmes. 

http://bifsp.rtu.lv/

Amata nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Studentu pašpārvaldes vadītājs

Kristaps Radziņš

Ķīpsalas iela 6A, Rīga

 

bifsp@rtu.lv

Transportbūvju institūts

Direktors: Profesors Dr. sc. ing. Ainārs PAEGLĪTIS

Institūtu sākot ar tā dibināšanas brīdi 1993. gadā vadīja profesors Dr. sc. ing. Juris Rihards Naudžuns. Kopš 2010.gada par institūta direktoru ievēlēts profesors Ainārs Paeglītis. Sākuma periodā institūta sastāvā ietilpa Transportbūvju un Ģeodēzijas katedras. 1998. gadā Transportbūvju katedru sadalīja Ceļu un tiltu un Transportbūvju profesoru grupās. 2002. gadā abas profesora grupas apvienoja un izveidoja Ceļu un tiltu katedru. Arī Ģeodēzijas katedru 1998. gadā pārveidoja par Ģeodēzijas un kartogrāfijas profesora grupu un no tās 2003. gadā izveidoja Ģeomātikas katedru.

 http://geomatika.rtu.lv/

Transportbūvju institūtā tiek nodrošinātas studijas būvniecības profila programmā «Būvniecība» ar transportbūvju novirziena apakšprogrammu bakalauru, maģistru un inženieru sagatavošanai, kā arī ģeodēzijas novirziena programmā «Ģeodēzija un kartogrāfija». Kopš 2003. gada studijas institūtā pārprofilētas uz bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Transportbūves», bet programma «Ģeodēzija un kartogrāfija» 2008. gada aizvietota ar profesionālo studiju programmu «Ģeomātika».  Institūts nodrošina arī studijas doktorantūrā. Kopš 2000. gada transportbūvju novirzienā organizētas 1. līmeņa studijas augstākajā profesionālajā izglītībā, ko nodrošina Ceļu un tiltu katedra.

Sākuma periodā transportbūvju novirzienā specializēties varēja autoceļu, dzelzceļu (līdz 1996. g.), ostu un tiltu būvēs, bet ģeodēzijas novirzienā - ģeodēzijā, kartogrāfijā vai nekustamā īpašuma pārvaldībā. 

Amata nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Transportbūvju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis

Ķīpsalas iela
6A-336, Rīga

+371 67089223

Ceļu un tiltu katedras vadītājs
Profesors Ainārs Paeglītis

Ķīpsalas iela
6A-336, Rīga

+371 67089223

Ģeomātikas katedras vadītājs
Asoc. profesors Jānis Kaminskis

Ķīpsalas iela
6A-549, Rīga

+371 27476220

Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūts

Direktors: Profesors Dr. sc. ing. Leonīds PAKRASTIŅŠ

Institūts izveidots 1993. gadā. Pirmais institūta direktors profesors Kārlis Rocēns (1993 – 2011). Kopš 2011. gada institūtu vada profesors, Dr.sc.ing. Leonīds Pakrastiņš. Saskaņā ar nolikumu institūtu veido Būvmehānikas katedra (vad. asoc.prof. L.Gaile), Būvkonstrukciju katedra (vad prof. L.Pakrastiņš) un Datorizētās inženiergrafikas katedra (vad. prof. M.Dobelis.).

Būvkonstrukciju inžienerzinātņu institūtā zinātniski pētnieciskais darbs izvērsts vairākos virzienos: tiek izstrādātas jaunākās paaudzes kompozīto materiālu konstrukcijas, kurās tiek ievērota racionāla attiecība starp pašsvaru un lietderīgo slodzi. Notiek rekonstruējamo būvju un nesošo konstrukciju faktiskās darbības analīze un pastiprinājumu projektēšana, kā arī būvniecības ekspluatācijas apstākļu izpēte un rekonstrukcijas metožu uzlabošana. Attīstās pētījumi kombinēto konstrukciju un kompozīto būvniecības materiālu tehnoloģiskās mehānikas nozarē. Institūta darbinieki aktīvi piedalās standartizācijas tehniskās komitejas LVS/STK30 darba grupā Eirokodeksa standartu Nacionālo pielikumu izstrādāšanā. Uzsākts darbs pie modernās būvniecības infomācijas modelēšanas jeb BIM (Building Information Modelling) procesa inovatīvo risinājumu pārneses kā uz ražošanu, tā arī uz studiju procesu. Finansiālais nodrošinājums zinātniskajiem pētījumiem tiek iegūts no līdzdalības dažādos vietējos un ārvalstu projektos vai zinātniski pētnieciskajās programmās.  

https://ise.rtu.lv/

Amata nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Būvkonstrukciju inžienerzinātņu institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš

Ķīpsalas iela 6A-451, Rīga

+371 67089145

Būvmehānikas katedras vadītāja
Asoc. profesors Līga Gaile

Ķīpsalas iela 6A-455, Rīga

 

Būvkonstrukciju katedras vadītājs
Profesors Leonīds Pakrastiņš

Ķīpsalas iela 6A-451, Rīga

+371 67089145

Datorizētās inženiergrafikas katedras vadītājs
Profesors Modris Dobelis

Ķīpsalas iela 6A-466, Rīga

+37167089225

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts

Direktors: Profesors Dr. habil. sc. ing. Egīls DZELZĪTIS

Institūts nodibināts 1993. gadā. Direktors prof. Andris Krēsliņš (no 1993), vietnieks prof. Egīls Dzelzītis. 2014. gadā fakultātes Dome par institūta direktoru ievēlēja profesoru Egilu Dzelzīti. Institūta sastāvā iekļautas Siltumapgādes, gāzes apgādes un ventilācijas un Ūdensapgādes un kanalizācijas katedras. Katedru sastāvam un studiju programmu novirzieniem mainoties, abas katedras ieguvušas tagadējo nosaukumu - Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra un Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra.

Institūts nodrošina iespēju iegūt augstāko izglītību programmā «Siltuma gāzes un ūdens tehnoloģija». Tā ir svarīga būvniecības apakšnozare, kas cieši saistīta ar enerģētiku, mašīnbūvi, ekoloģiju un dabas aizsardzību, balstoties galvenokārt uz plūsmas mehāniku, tehnisko termodinamiku, būvniecības siltumfiziku, akustiku un gaismas tehniku, lietišķo klimatoloģiju, ūdens ķīmiju, mikrobioloģiju un cilvēka psihofizioloģiju. Studiju programmā iespējams specializēties divos novirzienos - ēku inženiersistēmās un apdzīvoto vietu infrastruktūrā. Katrā no tiem tiek apgūti specializējošie priekšmeti. Ēku inženiersistēmu novirziena programmā iekļauti: apkure un gaisa kondicionēšana, ventilācija, aukstumtehnika, gāzes, aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācija, ugunsdzēšanas iekārtas un sistēmas. Apdzīvoto vietu infrastruktūras novirzienā: centralizētā siltumapgāde, tradicionālie un alternatīvie siltuma enerģijas avoti, gāzes apgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, to reģionālās plānošanas aspekti, kā arī gāzes transports un uzglabāšana, dzeramā ūdens ņemšana un sagatavošana, ūdens attīrīšanas iekārtas, ugunsdzēšanas ūdens sagatavošana, transports un krātuves.

RTU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas gatavo šīs specialitātes inženierus un pētniekus lielajām akciju sabiedrībām un pašvaldību uzņēmumiem, tādām kā AS «Latvijas Gāze», «Rīgas Siltums», «Rīgas Ūdens» u. c., kā arī speciālistus ēku inženiersistēmu projektēšanai un montāžas darbu vadīšanai. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas speciālisti nodrošina pilsētu un citu apdzīvoto vietu infrastruktūru siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju un veic ēkās iebūvēto inženiersistēmu nepieciešamo modernizāciju, ekspluatāciju un apkopi. 

http://sguti.rtu.lv/

https://www.facebook.com/SiltumaGazesUdensTehnologijas/

Amata nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Egils Dzelzītis

Ķīpsalas iela 6A-544, Rīga

+371 29205585

Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras vadītāja
Asoc. profesore Kristīna Kokina

Ķīpsalas iela 6A-258, Rīga

+371 67089085

Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedras vadītājs
Profesors Anatolijs Borodiņecs

Ķīpsalas iela 6A-539, Rīga

+371 26079655

Būvražošanas institūts

Direktors: Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš VILNĪTIS

Institūts nodibināts 1993./1994. māc. g. sākumā vienlaikus ar citiem Būvniecības fakultātes akadēmiskajiem institūtiem. Pirmos gadus institūtu vadīja asoc. prof. Juris Noviks (1993-2000). Laikā no 2000. gada līdz 2013. gadam institūta direktora amatā bija ievēlēts asoc. prof. Jānis Grabis. Sākot ar 2013.gadu institūta direktors ir docents Mārtiņš Vilnītis.

Izveides sākumā institūta sastāvā bija iekļautas trīs katedras: Būvražošanas, Būvmateriālu un būvizstrādājumu, Rūpniecības un civilās celtniecības, kā arī Betona tehnoloģiskās mehānikas laboratorija (no 2000. g. - Betona mehānikas laboratorija). 1998. gadā no būvniecības nozaru katedrām izveidoja četras profesoru grupas: būvmateriālu, būvniecības tehnoloģijas un mehanizācijas, civilo ēku būvniecības un ģeotehnikas profesora grupu. Turpmākajos gados profesoru grupas pārstrukturēja. Būvniecības tehnoloģijas virziena vadībai apstiprināja prof. J. Noviku, būvmašīnu un būvmehanizācijas - prof. V. Mironovu un civilo ēku un ģeotehnikas virzienam asoc. prof. J. Grabi. Būvmateriālu profesora grupu vēlāk nosauca par būvmateriālu lietošanas grupu celtniecībā un to kopā ar būvmateriālu laboratoriju 2001. gadā iekļāva fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtā.

2005. gadā no būvniecības tehnoloģijas, būvmašīnu un būvmehanizācijas profesora grupām atjaunoja Būvražošanas katedru, bet no civilo ēku būvniecības un ģeotehnikas profesora grupām - Civilo ēku būvniecības katedru. Būvražošanas institūtā iekļāva arī Betona mehānikas laboratoriju un Ekoloģiskās būvniecības centru. 

Amata nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Būvražošanas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis

Ķīpsalas iela 6A-343, Rīga

+371 29121187

Civilo ēku būvniecības katedras vadītājs
Docents Kārlis Kostjukovs

Ķīpsalas iela 6A-356, Rīga

 

Būvražošanas katedras vadītāja
Asociētā profesore Baiba Gaujēna

Ķīpsalas iela 6A-344, Rīga

 

Materiālu un konstrukciju institūts

Direktors: Profesors Dr. sc. ing. Andris ČATE

Nodibināts 1994. gadā Būvniecības fakultātē kā Konstrukciju automatizētās projektēšanas profilinstitūts, un par tā direktoru apstiprināts profesors Dr. habil. sc. ing. Rolands Rikards. Profilinstitūtā 1999. gadā izveidoja atsevišķu būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas profesora grupu, ko vadīja Dr. sc. ing. Andris Čate. 2001. gadā Profilinstitūtu reorganizēja un tas ieguva nosaukumu - Materiālu un konstrukciju institūts. Institūts tika paplašināts ar celtniecības būvmateriālu lietošanas profesora grupu, ko pārņēma no Būvražošanas institūta. Turpmāko pārmaiņu rezultātā būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas profesora grupu 2003. gadā pārveidoja par Kompozīto materiālu un konstrukciju katedru, bet celtniecības būvmateriālu lietošanas profesora grupu par Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupu, ko 2014.gadā reorganizēja par Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedru. Materiālu un konstrukciju institūtu vadīja prof. R. Rikards, bet no 2008. gada institūta direktors ir prof. A. Čate.  

http://www.ims.rtu.lv

Amata nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Materiālu un konstrukciju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Andris Čate

Ķīpsalas iela 6A-434, Rīga

+371 67089124

Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedras vadītājs
Dr. sc. ing. Sandris Ručevskis

Ķīpsalas iela 6A-441, Rīga

+371 29282562

Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras vadītājs
Profesors Aleksandrs Korjakins

Ķīpsalas iela 6A-267, Rīga

+371 67089248

Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts

Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts ir izveidots 2020.gadā (līdz tam – Būvzinātnes centrs, kas tika dibināts 2005. gadā) Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes paspārnē, lai veicinātu starpdisciplināru sadarbību starp dažādām zinātnes nozarēm. Institūtā darbojas vairāku nozaru pētnieki, tādā veidā sekmējot daudzpusīgu pieeju konkrētu zinātnisko nozaru jautājumu risināšanā. Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūtā ietilpst 2 zinātniskās struktūrvienības:

  • Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija
  • Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrs

https://usbi.rtu.lv/

Amata nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktore
Dr.sc.ing. Linda Mežule

Ķīpsalas iela 6A-263, Rīga