Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Dekāna vēlēšanas

BIF domes 24.sept. sēdē izziņotas dekāna vēlēšanas.

BIF dekānu ievēl fakultātes dome aizklātā balsošanā no vadošā akadēmiskā personāla vidus (darba stāžs fakultātē kā pamata darba vietā ne mazāks kā divi gadi un RTU ne mazāks kā pieci gadi).

Kandidātus izvirza fakultātes struktūrvienības, un iesaka rektors.

BIF struktūrvienību protokoli par izvirzītajiem kandidātiem ir jāiesniedz dekāna vēlēšanu komisijai, turpmāk – Komisija, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc vēlēšanu izsludināšanas.

Komisiju veido no BIF domes locekļiem un ievēl 3 cilvēku sastāvā atklāti balsojot. Dome 24.sept. sēdē vēlēšanu komisijā ievēlēja:

  1. Prof. E. Dzelzīti;
  2. Asoc. prof. J. Šliseri;
  3. Stud. A. Pūsepu.

Kandidātiem sava darbības koncepcija ir jāiesniedz Komisijai vienas nedēļas laikā pēc kandidāta izvirzīšanas. Komisija kandidātu koncepcijas nodod rektoram. Rektors iepazīstas ar šīm koncepcijām un, ja nepieciešams, veic pārrunas ar kandidātiem. Rektoram ir tiesības izņēmuma gadījumā noraidīt kādu no kandidatūrām. Rektors informē BIF domi par saviem priekšlikumiem, kādā secībā rektors rekomendē kandidātus. Rektora priekšlikumiem ir ieteikuma raksturs.

Komisija 10 (desmit) dienas pirms vēlēšanām piedāvā publiskai apspriešanai BIF ietvaros apstiprināto kandidātu sarakstu vēlēšanām.

Informācija
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāna vēlēšanu komisija
nosūta publiskai apspriešanai pretendentu sarakstu :
1) prof. Juris Smirnovs .


BIF dekāna vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
prof. Egīls Dzelzītis

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Attīstības koncepcija

_