Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

RTU piedāvā jaunu vides inženierijas studiju programmu

29. jūlijs, 2020
.
.
Foto: Pixabay.com

Jaunu studiju programmu «Vides inženierija» bakalaura, maģistra un doktora līmenī jaunajā 2020./2021. studiju gadā sāks īstenot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu (EVIF) fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI).

Galvenais akcents – inovācijas 

«Mūsu studenti spēs atpazīt cēloņus, kas izraisa problēmas vidē, nevis tikai cīnīties ar sekām,» saka VASSI direktore profesore Dagnija Blumberga. Viņa min piemēru – ja mežs sāk rūsēt, iet bojā, tad vides inženieriju studējušie ar mērījumiem spēs pierādīt, ka vaina nav tikai, piemēram, kaitīgo kukaiņu, bet gan sēra dioksīda emisiju iedarbībā uz biotopu. 

«Vides inženierija» aizvieto līdzšinējo VASSI vides zinātnes programmu. Līdzšinējā programma, ko studenti apguva divdesmit gadus, bija orientēta uz enerģētiku, taču, attīstoties izpratnei par vidi, ir kļuvis skaidrs, ka vides inženierzinātnes jēdziens ir plašāks – tā ir zinātne par dabas resursu izmantošanu enerģijas ražošanā, tā ir zinātne par dabas resursu piesārņojuma cēloņiem, tā ir zinātne par klimatu, par zemes resursu izmantošanu. 

Tāpēc jaunās programmas ir veidotas, lai studenti iegūtu uz zinātni orientētu izglītību. Studiju procesā iecerēts attīstīt dažādas iemaņas, piemēram, studentu sadarbību un komandas darbu, radošumu, spēju risināt dažādas ar vidi un enerģētiku saistītas problēmas, kā arī tiks attīstīta studentu individualitāte un jau agrīnos studiju gados – zināšanu integrēšana nozares problēmu risinājumos. 

Taču pats svarīgākais, ko mācībspēki centīsies studentiem iemācīt, ir spēja radīt inovācijas, jo «mūsdienu zinātnē ir pierādījies, ka inovācijas ir ļoti svarīgas – tā ir pievienotā vērtība,» saka D. Blumberga. VASSI darbs ir orientēts uz inovatīvu produktu komercializāciju, tāpēc studenti apgūst savu ideju komercializācijas posmus, sākot no idejas formulēšanas, turpinot ar eksperimentiem, prototipu veidošanu un visbeidzot – produkta ieviešanu tirgū. 

Lai studentiem sniegtu nepieciešamās zināšanas, iecerēts, ka lekcijas lasīs un nodarbības vadīs ne tikai vietējie, bet arī ārzemju mācībspēki, pie tam – tie, kuri ir paši izstrādājuši zinātniskās idejas un kuriem ir augsta zinātnisko rakstu citējamība jeb augsts Hirša indekss.  

Bakalaura programma

Iecerēts, ka bakalaura programmas absolventi iegūs izpratni par vides tehnoloģijām un to attīstību un spēs piedalīties to ieviešanā. Ar šīs zināšanām viņi varēs strādāt privātajā un publiskajā sektorā vides inženierijas jomā.

Ar iegūto zināšanu palīdzību absolventi spēs izstrādāt inovatīvus projektus, ilgtspējīgā resursu izmantošanā un vides piesārņojuma samazināšanā, spēs veikt ārvalstīs izstrādātu tehnoloģiju un sistēmu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī varēs veikt pētījumus klimata un vides tehnoloģiju jomā. 

Izmantojot teorētiskās zināšanas un iegūtās prasmes, spēj analītiski izskaidrot sakarības un argumentēti diskutēt par vides aizsardzības problēmām un piedāvāt vides piesārņojuma novēršanas risinājumus, integrējot mūsdienīgas vides un klimata tehnoloģijas un vērtējot tās inženiertehniskajā, ekonomiskajā, vides aizsardzības, klimata pārmaiņu un sociālajā aspektā un spēs izmantot zinātnisku pieeju lēmumu pieņemšanā, problēmu risināšanā un tautsaimniecības projektu attīstībā. 

Taču bakalaura grāds būs tikai pirmais pakāpiens vides inženierijas jomā. 

Maģistra programma

Maģistrantūrā tiks piedāvātas divas specializācijas – vides inženierija un aprites bioekonomika. Programmas absolventi spēs izstrādāt vietējiem apstākļiem piemērotas un tautsaimniecību stimulējošas vides un klimata tehnoloģijas, kā arī iegūs zināšanas, kā no dabas resursiem iegūt videi un klimatam draudzīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību.

Bioekonomika ir salīdzinoši jauna nozare, kas pēta, kā no dabas resursiem iegūt videi un klimatam draudzīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību. Piemēram, no kartupelis ir pārtikas produkts, taču, tā atlikumus attiecīgi pārstrādājot, var iegūt arī eļļu, biogāzi, var ražot bioplastmasu, no kuras, savukārt, ražo galda piederumus – šķīvjus, nažus, dakšiņas. Apgūstot bioekonomiku, maģistrantūras studenti pagūst resursu plašās izmantošanas iespējas un varēs radīt arī savas inovācijas, kā vēl izmantot mums jau zināmos resursus. 

Doktorantūras programma

Maģistra programmas absolventi, kuri studiju laikā būs atklājuši sevī vēlmi un potenciālu nodarboties ar zinātnisko darbu, studijas varēs turpināt doktorantūrā. 

Doktora programmas mērķis ir starptautiski konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana akadēmiskajam un zinātniskajam darbam universitātēs, zinātniskās pētniecības centros, kā arī organizatoriskam darbam valsts un privātajās institūcijās.

Doktora grādu ieguvušie spēs veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbu un atspoguļot savu pētījumu rezultātus zinātniskajās publikācijās, kā arī tos prezentēt zinātniekiem un lēmumu pieņēmējiem. Jaunie zinātnieki spēs sniegt konsultācijas par klimata un vides tehnoloģijām, kā arī energoapgādes sistēmām un būs ieguvuši prasmi vadīt un attīstīt ilgtspējīgas attīstības procesus rūpniecības un enerģētikas sektora vai zinātnisko institūciju līmenī. Tā kā studijas RTU ir balstītas zinātnē, tad doktorantiem būs jāstrādā arī ar studentiem un jāapgūst pedagoģiskā darba iemaņas.

Lai arī kuru no «Vides inženierijas» studiju programmas līmeņiem studenti pabeigtu, viņi būs ieguvuši mūsdienās tik ļoti vajadzīgās zināšanas par to, kā, izmantojot inženierzinātņu piedāvātos tehnoloģiskos risinājumus, saudzēt mūsu dabu un taupīgi izmantot tās resursus. 

RTU jaunajā akadēmiskajā gadā piedāvās jaunas studiju programmas

RTU notiek jauno studentu uzņemšana bakalaura un koledžas līmeņa studiju programmās

RTU notiek uzņemšanas maģistrantūras līmeņa studiju programmās

Uzņemšana RTU

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

29. jūlijs, 2020 plkst. 21:27

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_