E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Maģistra profesionālo studiju programma «Tehniskā tulkošana»

Lai veicinātu vienotas Eiropas izglītības telpas rašanos, RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē tika izstrādāta maģistra profesionālā studiju programma «Tehniskā tulkošana», kas pilnībā atbilst mūsu universitātes starptautiskajai studiju videi. Viens no programmas mērķiem ir sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus tulkošanas speciālistus, kuri spēs strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimnieciskās struktūrās Latvijā un citās valstīs. Mācībspēku profesionālā kompetence nodrošina atvērtu un elastīgu studiju procesu, jaunāko informāciju tehnoloģiju integrēšanu un teorētiskās bāzes apgūšanu. Absolvējot divgadīgo studiju programmu, students iegūst profesionālo maģistra grādu tehniskajā tulkošanā un tehniskā tulka referenta kvalifikāciju.

Mēs uzskatām, ka ir svarīgi uzturēt tādu studiju līmeni, kas atbilstu starptautiskajām prasībām tehnisko tulku un referentu sagatavošanā un nodrošinātu programmas absolventu konkurētspēju.

Mācību programmas detalizētais apraksts

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Viens no svarīgākajiem mācību mērķiem ir sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutvārdu un rakstveida tulkošanai. Studentiem ir iespēja pilnā mērā apgūt konkrētās tehniskās nozares terminoloģiju, kā arī tekstu tulkošanas un anotāciju/tēžu/dokumentu sagatavošanas tehniku, izkopt dažādās situācijās nepieciešamās mutvārdu un rakstveida tekstu tulkošanas un anotēšanas prasmes.