E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

RTU Lietišķās valodniecības institūts

Prioritātes

Pateicoties profesionālajai vēsturei, RTU Lietišķās valodniecības institūtā veiksmīgi īsteno bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Tehniskā tulkošana», veic aktīvu zinātnisko darbību, kā arī nodrošina kvalitatīvu valsts valodas un svešvalodu kursu apmācību. Tā kā Rīgas Tehniskajā universitātē svešvalodu apguve ir integrēta pārējās studiju disciplīnās, institūtā izstrādātie svešvalodu studiju kursi sniedz RTU fakultāšu studentiem iespēju apgūt ar dažādām tehnikas nozarēm saistītu valodu un terminoloģiju. Tas ļauj mūsu universitātes absolventiem sekmīgi strādāt un turpināt izglītību Latvijā vai ārzemēs. 

Mērķtiecīgai svešvalodu apguvei jābūt vērstai uz:

  • profesionāla un kognitīvi nozīmīga studiju satura apguvi, akcentējot studenta individuālo sniegumu un pieredzi;
  • mācīšanas stratēģiju un patstāvīgā darba iemaņu pilnveidi;
  • komunikatīvo prasmju veicināšanu un komunikatīvo uzdevumu un situāciju izmantošanu, motivējot studentu paust savu viedokli, aktīvi strādāt grupā vai pildīt  individuālos uzdevumus;
  • kritiskās un radošās domāšanas veicināšanu, sekmējot personības izaugsmi.

Svešvalodu apguves nozīmi Latvijā kā ES dalībvalstī nosaka starptautiskie profesionālie kontakti, sadarbības iespēju paplašināšanās zinātnes, tehnikas, izglītības un kultūras jomās. Tikai tāds speciālists, kuram ir teicamas svešvalodu zināšanas, mūsdienās pilnvērtīgi spēs konkurēt darba tirgū.

Ieskats vēsturē

Svešvalodu katedru nodibināja 1958. gadā. Gadu gaitā Svešvalodu katedra mainīja gan nosaukumu, gan vadību un struktūru, 90. gadu sākumā Svešvalodu katedra ieguva nosaukumu Valodu institūts.  2011. gada 1. jūnijā Valodu institūts tika pārdēvēts par Lietišķās valodniecības institūtu.

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Lietišķās valodniecības institūtam bija īpaša nozīme studiju procesā, tādējādi veicinot studentu un absolventu konkurētspēju darba tirgū Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā. Bakalaura programmas svešvalodās tika izstrādātas, izmantojot «Leonardo da Vinci» programmas atbalstu 2004. gadā un saskaņojot ar Eiropas Padomes kopējām vadlīnijām valodu apguvei. Projektā bija iesaistīti 5 Eiropas valstu (Lielbritānija, Vācija, Latvija, Igaunija un Lietuva) augstāko izglītības mācību iestāžu pārstāvji. Tika veikts liels darbs ar studentiem, kuriem bija zinātniski pētnieciskā darba iemaņas. Studentiem bija iespēja publicēt savu pētījumu rezultātus RTU zinātnisko rakstu krājumos. Konferenču dalībniekus ar informatīvajiem materiāliem atbalstīja Britu Padome, ASV vēstniecība, kā arī Vācijas, Šveices un Austrijas vēstniecības. Ņemot vērā starptautisko sakaru paplašināšanos, straujo tehnikas attīstību un aizvien pieaugošo nepieciešamību pēc tehniskajiem tulkiem un tulkotājiem, Lietišķās valodniecības institūtā tika izstrādāta un 1996. gadā darbu sāka augstākā profesionālā studiju programma «Tehniskā tulkošana». Lietišķās valodniecības institūtā tika izstrādātas, licenzētas un akreditētas bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmas. Tas bija nepieciešams saskaņā ar Boloņas konvencijas prasībām, kuru pamatmērķis ir vienota Eiropas izglītības telpa.

 

 

Kāpēc studēt pie mums?

LVI Kontakti