Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Viedās elektroniskās sistēmas: bakalaura studijas

Viedās elektroniskās sistēmas: bakalaura studijas

Iegūstamais grāds un kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds elektrozinātnē un elektronikas inženiera profesionālā kvalifikācija

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība

Studiju ilgums: Pilna laika studijām - 4 gadi

Apgūstot šo studiju programmu, iegūsi ne tikai profesionālo bakalaura grādu elektrozinātnē, bet arī elektronikas inženiera kvalifikāciju. Kļūsi par pieprasītu speciālistu modernu tehnoloģisku risinājumu izstrādē, attīstībā un pētniecībā. Radīsi inovatīvus produktus, veicot viedo iegulto sistēmu programmēšanu, bezvadu sakaru sistēmu projektēšanu un mobilo aplikāciju izveidi. Spēsi strādāt ne tikai vietējos, bet arī starptautiskos uzņēmumos vai dibināt savu augsti tehnoloģisko jaunuzņēmumu.

Studiju rezultāti:

Studiju programmas absolvents:
• pārzina jomas teorētisko studiju kursu apgūšanai nepieciešamos fundamentālo zinātņu pamatus;
• pārzina elektronikas nozares teorētisko studiju pamatkursu saturu līmenī, kas nepieciešams specializēto studiju kursu un virziena novitāšu apguvei;
• spēj strādāt ar angļu valodā pieejamo zinātnisko, tehnisko un metodisko literatūru;
• spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar viedām elektroniskās sistēmām saistītās nozarēs;
• prot veikt eksperimentālu datu apstrādi elektronisko shēmu un sistēmu darbības īpatnību analīzē;
• spēj izstrādāt ciparu, analogo un RF elektronisko iekārtu un sistēmu shēmas, izgatavot prototipus, veikt to testēšanu, analīzi un pilnveidošanu;
• spēj sistematizēt ar profesionālo darbību saistīto informāciju, apkopot, interpretēt un analizēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, sagatavot apkopojušus pārskatus;
• spēj pielietot aktuālās tehnoloģijas un programmatūru viedo elektronisko sistēmu projektēšanas procesā;
• spēj izprojektēt elektroniskās iekārtas un sistēmas, veikt to darbības modelēšanu, vadības programmatūras izstrādi;
• spēj izstrādāt iespiedplates, izstrādāt atbilstošo tehnisko dokumentāciju;
• pārzina izpratnes līmenī: elektronikas nozares standartus un tehniskās normas;
• pārzina izpratnes līmenī: bezvadu sakaru sistēmu uzbūves principus;
• pārzina lietošanas līmenī elektrodinamiku un antenu teoriju;
• pārzina lietošanas līmenī analogo un ciparu shēmtehniku;
• pārzina lietošanas līmenī analogo un diskrētu signālu apstrādes teoriju;
• pārzina lietošanas līmenī mikrokontroleru, programmējamo loģisko shēmu programmēšanu augstā līmeņa valodās;
• izprot mūžizglītības nozīmi, spēj plānot un īstenot savu kvalifikācijas paaugstināšanu.

Karjeras iespējas

AS “SAF Tehnika”, SIA “Mikrotīkls”, VAS “Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs”, SIA “Lattelekom”, SIA “TET", SIA ”Latvijas Mobilais Telefons", SIA “Tele2”, VAS “Elektroniskie sakari”, AS “Alfa”, AS “HansaMatrix”, SIA “HansaMatrix Innovation", Accenture Latvijas filiāle, SIA “UAVFactory”, SIA “Citrus Solutions”, AS “Draugiem Group”, SIA “Intelligent Systems”, SIA “AERONES", SIA “Vizulo”, SIA “Regula Baltija”, SIA “Baltic Scientific Instruments" utt., kā arī neierobežotas iespējas radošām izpausmēm tehnoloģiju jaunuzņēmumu veidošanā.