Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics
Show menu
Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics

RTU 63 International Scientific Conference 2022

Conference sessions, organised by Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics and programme:

Mechanical Engineering Technology and Heat Engineering

Session chair:
Dr.sc.ing., prof. Irīna Boiko  +371 26037158 

Session vice-chair::  
Dr.sc.ing., doc. Anita Avišāne  
Dr.sc.ing., asoc. prof. Dmitrijs Rusovs    

Scientific committee:
Dr.sc.ing. Ē. Geriņš, RTU
Dr.sc.ing. S. Jaundālders, RTU
Dr.sc.ing. A. Kromanis, RTU
Dr.sc.ing. O. Liniņš, RTU
Dr.sc.ing. N. Mozga, RTU
Assoc. prof, Dr. J. Gargasas, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Thursday, October 13, 2022

Abstract Book (3 MB)

Session programme (PDF, 130 KB):

12:00

I. Boiko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija 

Atklāšana / Opening

 

12:05

 

Andris Sedmalis, SIA Cannelle Bakery, Latvija, Dmitrijs Rusovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Energoefektīvas vakuuma dzesēšanas risinājumi
Energy Efficient Vacuum Cooling Solution

12:20

Aleksandra Cimbale, Mg.sc.ing., Latvija

Energoefektivitātes pasākumu salīdzinājums un to īstenošana tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
The Comparison and Realization of Energy Efficiency Improvement Measurements in Multiapartment Buildings of Mass Housing Series
 

12:35

Aleksandrs Soročins, Varis Žentiņš, Riga Technical University, Latvia

Bionoārdāmo atkritumu pārstrāde enerģijas ražošanai biogāzes stacijā
Biodegradable Waste Recycling for Energy Generation in Biogas Plan

12:50

Raimonds Grietēns, M.sc.ing., SIA Inženiertīklu konsultāciju birojs, Latvija

Solārās termodinamiskās sistēmas izmantošanas iespējas Latvijā
Possibilities of Using the Solar Thermodynamic System in Latvia

13:05

Varis Žentiņš, Dmitrijs Rusovs, Aleksandrs Soročins, Peteris Stanka, Vera Kulakova, Ludmila Jakovļeva, Riga Technical University, Latvia

Absorbcijas un kompresora tipa siltumsūkņu izmantošana siltuma atgūšanai no dūmgāzu kondensatora centrālās siltumapgādes sistēmās
Absorption and Compressor Heat Pumps Applied for Heat Recovery from the Flue Gas Condenser in Central Heat Systems

13:20

Vladimirs Tihans, SIA E & V, Latvija

Energoefektīvu saldēšanas sistēmu izbūve
Construction of Energy Efficient Refrigeration System

13:35

Jānis Lungevičs, Ernests Jansons, Irīna Boiko, Riga Technical University, Latvia, Igor Velkavrh, V-Research GmbH, Austrij

Ledus berzes pētījumi izmantojot dažādas testa iekārtas
Ice Tribology Investigation Using Different Test Setups

13:50

Živilė Decker, Olegas Černašėjus, Jelena Škamat, Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte, Viļņa, Lietuva

Uzsmidzināto NiCrCoFeCBSi/WC pārklājumu lāzerapstrādes pētījumi
Investigation of Laser Processing of Sprayed NiCrCoFeCBSi/WC Coatings

14:05

Irīna Boiko, Uldis Kanders, Kārlis Kundziņš, Armands Leitāns, Jānis Lungevičs, Ernests Jansons, Oskars Liniņš, Riga Technical University, Latvia

Nanostrukturētie viedie pārklājumi iegūti ar lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi
Multifunctional Nanostructured Smart Coatings Deposited Using High-Power Confined Plasma Technology

14:20

Vitoldas Vilčinskas, Juozas Padgurskas, Vitauta Dižā universitātes Lauksaimniecības akadēmija, Lietuva

Sizala un viskozes kompozītmateriālu triboloģiskā izpēte
Tribological Research of Composites from Sisal and Rayon

14:35

Jyothi Prasad Gandreddi, Rakesh Krishna Kumar, Riga Technical University, Latvia

Aditīvas un tradicionālas ražošanas veidā iegūtu Ti6Al4V sakausējumu virsmas raupjumu salīdzinošā analīze
Comparison of Additive Manufactured Ti6Al4V Alloy Surface Roughness with Wrought Ti6Al4V Alloy

14:50

Leonids Buligins, Imants Bucenieks, Arturs Lācis, Latvijas universitāte, Latvija, Kalvis Kravalis, Oskars Mikanovskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Elektromagnētiska indukcijas sūkņa ar pastāvīgiem rotējošiem magnētiem kavitācijas procesa ietekmes izpēte uz sūkņa izejas parametriem
Investigation of the Influence of the Cavitation Process of an Electromagnetic Induction Pump with Permanent Rotating Magnets on the Pump Output Parameters

15:05

Guntis Spriņģis, Daugavpils Study and Science Center of Riga Technical University, Latvia, Irīna Boiko, Riga Technical university, Latvia

Slīdes-berzes nodiluma eksperimentālo un analītisko rezultātu salīdzinājums
Comparison of Experimental and Analytical Results of Sliding-Friction Wear

15:20

Natālija Bulaha, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Nodilumizturības noteikšanas iespējas, pielietojot 3D raupjuma parametrus
Possibilities of wear resistance determination using 3D roughness parameters

15:35 Diskusija, noslēgums/ Discussions, Closing
Transport

Session Chair:
Dr.sc.ing. Ilmārs Blumbergs  

 

Scientific committee:
Dr.sc.ing.I. Blumbergs, RTU
A. Kokars, Latvijas Aviācijas Asociācijas valdes loceklis
Dr.habil.sc.ing. V. Šestakovs, RTU
Dr.habil.sc.ing. V. Pavelko, RTU
Dr.habil.sc.ing. V. Muhins, RTU
Dr.habil.sc.ing. M. Kleinhofs, RTU
Dr.habil.sc.ing. R. Chatys, KTU, Poland
Dr.habil.sc.ing. Z. Koruba, KTU, Poland

Aviation Transport

Session chair: 
Dr.sc.ing. M. Hauka, RTU
Dr.habil.sc.ing. M. Kleinhofs, RTU

Thursday, October 13, 2022
6B Kipsalas street, Room 513

Session programme (PDF, 70 KB):

8:30

Reģistrācija, rīta kafija / Registration, morning coffee

9:00

Atklāšana / Opening

 

9:20

 

J. Maklakovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Aviokompānijas drošības kultūras ietekme uz lidojumu drošību
Impact of Airline Safety Culture on Flight Safety

9:40

N. K. Jutāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Gaisa kuģa elektroenerģijas avotu kontroles ierīces izstrāde
Development of an Aircraft Power Source Control Device
 

10:00

V. Vorohobovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Kā var padarīt vēja enerģiju ekonomiski dzīvotspējīgu un videi draudzīgu 
How to Make Energy Economically Viable and Environmentally Friendly

10:20

Kafijas pauze/ Coffee Break

10:40

E. Šarma, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Optiskās sistēmas montāžas izaicinājumi platjoslas spektrogrāfu sistēmām
Optical System Assembling Challenges for Wide Band Spectrogram Systems     

11:00

E. Šarma, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Tālizpētes datu apstrāde inteliģentai transporta sistēmai
Processing of Remote Sensing Data for Intelligent Transport System

11:20

S. Zeltiņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Dažādu kompozītu materiālu remonts un tehniskā apkalpošana, nodrošinot drošu lidojumu
Maintenance and Repair of Various Composite Materials Ensuring Safe Flight

11:40

D. Verzemnieks, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Adhēzijas saķeres analīze starp stikla šķiedras kompozīta slāņu komponentēm
Analysis of Adhesion Bond Between Components of Glass Fiber Composite Layers

12:00

D. Verzemnieks, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Slāņaina materiāla stiprība un noguruma ilgizturība atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem
The Strength and Fatigue Resistance of the Layered Material from Climatic Conditions

12:20

R. Kubuliņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Mobilās vakuumsistēmas «Metamorfozes» konstrukcijas projektēšanas pieejas kosmosa simulācijai
Approaches to Designing Of Construction a Mobile Vacuum System «Metamorphosis» for Space Simulation

12:40 Diskusija, noslēgums/ Discussions, Closing
Railway and automotive transport

Session chair: 
M. GailisPh. D., RTU

Thursday, October 13, 2021, 17:00

6B Kipsalas street, Room 213 and online, Zoom

Session programme (PDF, 70 KB):

17:00

Reģistrācija, / Registration

17:05

Atklāšana / Opening

 

17:10

 

G. Zalcmanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija, A. Grīslis, J. Kreicbergs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Kravas nostiprināšanas nosacījumu un prasību izvērtējums autopārvadājumos
Evaluation of Cargo Securing Conditions and Requirements in Road Transport

17:30

J. KreicbergsRīgas Tehniskā universitāte, Latvija, A. Aksenoks, I. Riņķe, A. Grīslis, Latvija

Latvijas ceļu satiksmes veiktspējas indikatori
Latvian Key Performance Indicators for Road Safety
 

17:50

J. Rudzītis, M. Gailis, V. Priede, A. Skārds, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Patērētās degvielas masas mērītāja prototipa izstrāde motora jaudas stendam
Development of a Prototype of the Fuel Mass Meter for the Engine Dynamometer

18:10

K. Otersone, A. Vasiļjevs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

5G mobilo sakaru tīklu pieejamības izpēte Latvijā
Availability Study of 5G Mobile Communication Networks in Latvia

18:30

D. Gorbačovs, P. Gavrilovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Bultskrūvju M-24 trauslu lūzumu cēloņu izpēte ar triecienstiprības metodes palīdzību
Investigation of the Causes of Brittle Fracture by the M-24 Bolt Using the Impact Strength Method

18:50

A. Bogdanovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Automobiļu daudzfāzu 48/12 V līdzstrāvas pārveidotāja kļūmjiecietīgās darbības analīze
Analysis of fault-tolerant operation in an automotive multi-phase 48/12 V DC converter

19:10

D. Levickis, M. Gailis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ūdeņraža degvielas pielietojums Latvijā
Use of Hydrogen Fuel in Latvia

21:00 Diskusija, noslēgums/ Discussions, Closing
Mechanics and Mechanical Engineering

Session chair:
Dr.sc.ing., prof. Andrejs Krasņikovs, RTU,  

Vice-chair:
Dr.sc.ing​., prof. V. Beresņevičs, RTU

Scientific committee:
Dr. habil. sc.ing​., prof. J. Vība, RTU
Dr. sc.ing., doc. M. Čerpinska, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Dr.sc.ing​., prof. A. Januševskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Dr.sc.ing​., prof. O. Kononova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Thursday, October 13, 2022

Onsite, 6B Ķīpsalas Street, Room 519 and online, Zoom

Session programme:

13:00

A. Krasņikovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija 

Atklāšana / Opening

 

13:10

 

Aleksandrs Januševskis, Sanjay Vejanand, Ivo Vaicis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija, Jiri Slapak, Pardubices universitāte, Čehija. 

Gaisa plūsmas analīze ventilācijas elementiem ar konstanta šķērsgriezuma laukuma atveri
Airflow analysis for ventilation elements of constant cross-sectional area aperture

13:20

Olga Kononova, Ilgar Jafarli, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Standarta I-tipa šķērsgriezuma siju materiālu aizvietošana ar kompozītiem materiāliem būvniecībā 
Replacement of materials of standard I-beams cross-sections by composite materials in construction
 

13:30

Andrejs Krasņikovs, Karunamoorthy Rengasamy Kannathasan, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Īso tērauda šķiedru eksperimentālā izpēte pie dažādiem temperatūras režīmiem
Experimental Investigation of short steel fibers in various temperature gradient

13:40

Andrejs Krasņikovs, Karunamoorthy Rengasamy Kannathasan, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Izpēte par armētu betonu pie dažādām temperatūrām un šķiedru noturības testi
Investigation of SFRC with different temperature concentration and its pullout tests.

13:50

Sai Pavan Kanukuntla, Jaymin Sanchaniya, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Laminētu nanokompozītu izgatavošanas izpēte
Fabrication of laminate nanocomposites.

14:00

Juris Kalinka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Atsevišķu skrūvju spriegojuma ietekme uz skrūvju savienojuma stiprību
Impact of a single screw tension on the strength of the screw joint

14:10

Jānis Vība, Vitālijs Beresņevičs, Marina Čerpinska, Mārtiņš Irbe, Kaspars Burbeckis, Jānis Dobelis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Vēja enerģijas pārveidošanas ierīce ar slēgtas cilpas konveijeru
Wind energy conversion device with closed loop conveyor

14:20

Anish Niranjan Kulkarni, Andrejs Pupurs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Starpslāņu plaisu attīstība daudzslāņu kompozītmateriālos augstā sprieguma zonās
Intralaminar crack growth in regions with high stress gradients in cross-ply composite laminates

14:30

Anish Niranjan Kulkarni, Andrejs Pupurs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Eksperimentālā izpēte par mikro-bojājumu rašanos un attīstību hibrīdkompozītmateriālos ar oglekļa un tērauda tekstila šķiedrām
Experimental studies on micro-damage initiation and propagation in hybrid carbon/steel textile composites

14:40

Umesh Haribhai Vavaliya, Jānis Vība, Olga Kononova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Kompozītmateriālu izmantošana vēja turbīnas lāpstiņā
Use of Composite materials in Wind turbine blades

14:50

Arvīds Bāliņš, SIA Hackomotion, Latvija

CanSat krišanas trajektorijas aprēķina rīka izstrāde
Development of a CanSat Descent Trajectory Prediction Tool

15:00

I. Vaicis, A. Januševskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Nepārtrauktu materiālu modelēšana, izmantojot diskrēto elementu metodi
Modelling Continuous Materials Using the Discrete Element Method

15:10

Shravan Koundinya Vutukuru, Rajashekar Reddy, Gopalanas inženierzinātņu un vadības koledža, Bengaluru, Indija

Dabīgo zivs šķiedru kompozīts materiāls
Fish scale composite Material

15:20

Shravan Koundinya Vutukuru, Yathish Kyr, Sudeep. K.S., Naveen, Bheema Shankar, Gopalanas inženierzinātņu un vadības koledža, Bengaluru, Indija

Ar saules enerģiju darbināms hibrīds bezpilota lidaparāts
Hybrid solar powered UAV

15:30

Jānis Vība, Māris Eiduks, Mārtiņš Irbe, Edgars Kovals, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Mehānikas ekspertīžu centra aktuālie darbi 
Actual works of the Center of Mechanical Expertise

15:40

Māris Eiduks, Edgars Kovals, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Objektu degšanas kompleksās ekspertīzes
Complex expertises of burning objects

15:50

Edgars Kovals, Mārtiņš Irbe, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Treilera braukšanas dinamikas analīze
Analysis of trailer driving dynamics

16:00

Noslēguma diskusija
Closing Discussion