Kas ir zinātniskā publikācija?

Kas ir zinātniskā publikācija?

Zinātniskās publikācijas atspoguļo zinātnieka pētniecības darba rezultātus, kā arī sniedz informāciju citiem zinātniekiem un sabiedrībai par zinātniskajiem sasniegumiem attiecīgajā zinātnes jomā.

Zinātnisko izdevumu sadalījums

Monogrāfijas – zinātnisks vai populārzinātnisks darbs, kurā iespējami pilnīgi aplūkota kāda atsevišķa problēma vai temats, kas ir viena vai vairāku autoru darbs.

Zinātniskās konferences referātu tēzes (kongresa, simpozija) – zinātnisks neperiodisks krājums kā informatīvā materiāla izklāstu parasti publicē tikai pirms konferenču sākuma anotācijas, referāta, ziņojuma veidā.

Konferences materiāli (kongresa, simpozija, akadēmiskā konference) – neperiodisks krājums, kurā publicē konferences kopsavilkumu (ziņojumus, rekomendācijas, risinājumus).

Zinātnisko publikāciju veidi

Oriģinālraksts – publikācija, kurā pirmo reizi izklāstīti oriģināla pētījuma rezultāti. Lielākā daļa publikāciju ir oriģinālraksti.

Apskata raksts – apskats par problēmu, tās izpētes stāvokli vai situāciju, kādā zinātnes jomā, kas var būt papildināts ar personīgo pētījumu rezultātu izklāstu.

Vēstule redaktoram – publikācijas veids, kurā analizēti iepriekš publicēti raksti vai arī zinātnē aktuāli jautājumi.

Konferenču tēzes – pētījumu rezultāti, par kuriem paredzēts ziņot konferencē, īss izklāsts. Konferenču tēzes var tikt publicētas kā īss pētījuma rezultātu kopsavilkums, bet to apjoms var būt lielāks (vairākas lapas), ietverot būtiskākās sadaļas, kuras veido jebkuras publikācijas saturu. Šādas konferences tēzes, īpaši, ja tās publicētas nozīmīgos starptautiskos kongresos, konferencēs, var būt tikpat nozīmīgas kā publikācija zinātniskā žurnālā.

Patents – apliecība, ko izgudrotājam izsniegusi valsts par tiesībām izmantot savu izgudrojumu.

*Materiāla gatavošanā izmantots autora M. Kļaviņa mācību līdzeklis «Pētnieciskā darba rezultātu noformēšana. Ievads kura, bakalaura, maģistra darba un zinātniskās publikācijas noformēšanā.», izdots Rīgā, 2005. gadā. 

Zinātne