RTU izdevumu noformēšanas noteikumi

Noteikumi par rakstu noformēšanu publicēšanai izdevumā «RTU Zinātniskie raksti»

Manuskriptu veidņu (Template) paraugi:

«Izdevuma «RTU zinātniskie raksti» recenzēšanas principi»

Vienošanās par autortiesībām

Publicēšanai apstiprināto manuskriptu autori saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Autortiesību likums un ar to saistītie dokumenti) noslēdz ar Rīgas Tehnisko universitāti Vienošanos par autora atsavināmo tiesību nodošanu un izmantošanu, ar kuru nodod attiecīgā manuskripta autortiesības Rīgas Tehniskajai universitātei un paraksta Autora apliecinājumu.

Pēc vienošanās noslēgšanas autors saglabā neatsavināmās tiesības uz: autorību – tiesības tikt atzītam par autoru; darba atsaukšanu – tiesības pieprasīt, lai darba izmantošana tiek pārtraukta, ar noteikumu, ka autors sedz zaudējumus, kas pārtraukšanas dēļ radušies izmantotājam; vārdu – tiesības pieprasīt, lai viņa vārds būtu pienācīgi norādīts.

Autori aizpilda vienošanās un apliecinājuma veidlapas un, parakstītas divos eksemplāros, nosūta attiecīgās sērijas/sējuma redkolēģijai:

Vienošanās par autortiesībām

Copyright Transfer Agreement

Apliecinājums (autoru grupai)

Apliecinājums (vienam autoram)

Latvijā pulicētajiem izdevumiem pieņemts lietot ISO 690:2010 (saīsinātais tulkojums latviešu valodā LVS ISO 690:2010) vadlīnijas bibliogrāfiskām norādēm un atsaucēm informāciju resursos
.

Zinātne