Citējamības datubāzes

Svarīgs pētnieka un institūcijas zinātniskā darba un publikāciju rādītājs ir publikāciju skaits citējamības datubāzēs Web of Science (Clarivate Analytics) un Scopus (Elsevier). Starptautiskās citējamības datubāzes sniedz datus par zinātnisko publikāciju citējamību, kuri tiek izmantoti analizējot un izvērtējot universitātes akadēmiskā un zinātniskā personāla zinātniskā  darba rezultātus.

Datubāzes pieejamas RTU portālā ORTUS ‒ Bibliotēka ‒ Elektroniskie resursi.

«ISI Web of Science» datubāze

Web of Science ir kompānijas Thomson Reuters datubāze, kura sniedz piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kā arī ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

«Scopus» datubāze

Scopus ir izdevniecības Elsevier pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, radīta zinātniekiem ātrai informācijas iegūšanai. Datubāze sniedz integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai un apvieno sevī informācijas meklēšanu zinātniski recenzētos avotos un kvalitatīvajos interneta resursos.

«Google Scholar» datubāze

Pastāv kopš 2004. gada un, satur informāciju par dažādiem dokumentu veidiem: žurnāliem, konferenču materiāliem, grāmatām, tēzēm, atskaitēm, pirmspublikācijām (pre-prints) un arī nezinātniskiem materiāliem.

Zinātne