Citējamības datubāzes

Datus par zinātnisko publikāciju citējamību sniedz starptautiskās citējamības datubāzes.

Divas nozīmīgākās citējamības datubāzes Web of Science un Scopus ļauj analizēt zinātnisko publikāciju citējamību. Augstskolas akadēmiskā un zinātniskā personāla publikāciju skaits citējamības datubāzēs ir viens no tās kvalitātes un atpazīstamības rādītājiem. Publikāciju atrašanās citējamības datubāzēs norāda uz to zinātnisko kvalitāti un publikācijas citēšana - uz tās zinātnisko nozīmīgumu un uz autora ieguldījumu zinātnes nozares attīstībā.

«ISI Web of Science» datubāze

Web of Science ir kompānijas Thomson Reuters datubāze, kura sniedz piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kā arī ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

«Scopus» datubāze

Scopus ir izdevniecības Elsevier pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, radīta zinātniekiem ātrai informācijas iegūšanai. Datubāze sniedz integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai un apvieno sevī informācijas meklēšanu zinātniski recenzētos avotos un kvalitatīvajos interneta resursos.

«Google Scholar» datubāze

Pastāv kopš 2004. gada un, satur informāciju par dažādiem dokumentu veidiem: žurnāliem, konferenču materiāliem, grāmatām, tēzēm, atskaitēm, pirmspublikācijām (pre-prints) un arī nezinātniskiem materiāliem.

Zinātne