Autoriem

Zinātniskās publikācijas atspoguļo pētniecības darba rezultātus, kā arī sniedz informāciju jomas profesionāļiem un sabiedrībai par autora zinātniskajiem sasniegumiem. Šajā sadaļā apkopota publikāciju autoriem noderīga informācija par atsauču lietošanu, autortiesībām, plaģiātismu un zinātnieka ētiku.

Autortiesības

Rīgas Tehniskajā universitāte nodrošina tās darbinieku intelektuālā īpašuma tiesisko aizsardzību un efektīvu izmantošanu saskaņā ar RTU Intelektuālā īpašuma politiku, kas balstās uz šādiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Atsauces

«Ikviena zinātniskā publikācija satur autora atsauces uz citu autoru idejām, viedokļiem un atklājumiem. Atsaukties nepieciešams tikai uz tām publikācijām, kuras devušas būtisku ieguldījumu problēmas izpētē, jeb arī parāda iespējamās problēmas risinājumu attīstības tendences. Parasti nav pieņemts atsaukties uz nepublicētiem materiāliem, atskaitēm, konferenču ziņojumiem. Zinātniskajās publikācijās necitē rakstus zinātniski populāros izdevumos.»  M. Kļaviņš. Pētnieciskā darba rezultātu noformēšana. Rīga: LU, 2005. 46 lpp.

Plaģiātisms

Plaģiāts tiek uzskatīts par nopietnu pārkāpumu. Viens no iemesliem, kas ir tā nepieņemamības pamatā – persona, kas nodarbojas ar plaģiātu, piesavinās cita autora, viņa darba radītāja statusu. Lai gan īstajam autoram viņa tiesības uz savu veikumu šādas darbības neatņem, tomēr problēma ir tajā, ka arī plaģiētājs pretendē uz tieši tādu pašu statusu, kāds ir autoram – taču starp viņiem un viņu radīšanas praksēm ir būtiska atšķirība.

Zinātnieka ētikas kodekss

Zinātnes pamatuzdevums ir pasaules izzināšana un jaunu patiesību atklāšana par parādībām un procesiem. Zinātniskās izziņas procesam jābalstās uz pētniecības ētikas normām un diskusiju principiem, kas formulēti šajā dokumentā.

Zinātne