Zinātnisko rakstu krājumu izdošana

RTU Izdevniecība izdod dažādu zinātnes nozaru zinātnisko rakstu krājumus. Par katra žurnāla saturu un rakstu izvēli atbild zinātniskā rakstu krājuma redkolēģija. Lai noskaidrotu publicēšanās iespējas, aicinām sazināties ar attiecīgā žurnāla redkolēģiju (žurnālu saraksts).

Neskaidrību gadījumā rakstiet  vai zvaniet +371 67089414 (Nadežda Škindere). 

Kā sagatavot zinātnisko rakstu?

Raksts jāsagatavo valodā, kurā tiek izdots zinātnisko rakstu krājums, un jānoformē saskaņā ar attiecīgā rakstu krājuma prasībām.

Ieteicamais viena raksta apjoms ir 6─10 lappuses (ne vairāk kā 4500 vārdi), ieskaitot ziņas par autoriem un kopsavilkumu.

Raksta manuskriptu iesniedz izdevuma redkolēģijai elektroniskā formātā, ņemot vērā «Noteikumus par izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālu noformēšanu un izdošanu» un attiecīgā žurnāla redkolēģijas norādījumus, izmantojot par paraugu piedāvātās veidnes. 

Rakstā esošajām formulām, mērskaitļiem un mērvienībām jābūt noformētām atbilstoši starptautiski pieņemtajiem noteikumiem.

Kā notiek raksta sagatavošana publicēšanai zinātnisko rakstu krājumā?

Redkolēģija izvērtē raksta akadēmisko pienesumu atbilstošajai zinātnes nozarei un organizē raksta recenzēšanu. 

Ja redkolēģija pieņem lēmumu publicēt rakstu, tad tas kopā ar pārējiem krājuma rakstiem, recenzijām, vienošanos par autortiesībām un autoru apliecinājumiem tiek iesniegts Izdevniecībā, aizpildot pasūtījuma veidlapu.

Izdevniecība veic raksta rediģēšanu, pārbauda, vai raksts noformēts atbilstoši noteikumiem, pirms raksta rediģēšanas pārbauda, vai autors ir ņēmis vērā recenzentu iebildumus.

Zinātne