Monogrāfiju izdošana

Zinātniskā monogrāfija ir fundamentāls darbs, kurā vispusīgi izpētīta kāda konkrēta tēma. Zinātniskā monogrāfija rezumē zinātnes virziena attīstību konkrētā laika posmā. Tekstā noteikti jābūt izmantoto avotu atsaucēm (kas jānoformē pēc noteikumiem).

Monogrāfijas recenzē recenzenti, kuriem ir zinātniskais grāds tajā zinātnes nozarē, kurā tiek rakstīta monogrāfija,

Monogrāfijas apjoms nedrīkst būt mazāks par 130 lpp.  

Monogrāfija sastāv no ievada, pamatdaļas, kas iedalīta nodaļās un apakšnodaļās, nobeiguma un secinājumiem, izmantoto avotu un literatūras saraksta. Latviešu valodā sarakstītā monogrāfijā jābūt kopsavilkumam arī angļu valodā.

Rīkojums «Par RTU zinātnisko monogrāfiju un kolektīvo monogrāfiju izdošanas kārtību»

RTU monogrāfiju izdošanas kārtība

Zinātniska monogrāfija ir viena līdz trīs autoru sarakstīta un atsevišķā izdevumā publicēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai zinātniskai tēmai/problēmai, ir recenzēta un starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā. Zinātniska monogrāfija atspoguļo fundamentālu vai lietišķu pētījumu rezultātus, kuri iegūti izmantojot atbilstošajā nozarē atzītas zinātniskās metodes un satur teorētiskas vai praktiskas novitātes elementus. Zinātniskās monogrāfijas apjoms ievērojami pārsniedz zinātniska raksta apjomu.

Zinātne