Autoriem

RTU Izdevniecība piedāvā izdot poligrāfiski vai elektroniski šādus izdevumus:

  • Mācību un metodisko literatūru;
  • Zinātnisko rakstu krājumus;
  • Monogrāfijas;
  • Konferenču materiālus un tēžu krājumus;
  • Promocijas darbus un kopsavilkumus.

Sadaļā Mācību un metodiskā literatūra ir apvienoti daudzi izdevumu veidi: lekciju konspekti, mācību līdzekļi, laboratorijas darbu apraksti, metodiskie līdzekļi un norādījumi, mācību programmas u.c.
Mūsu kopējais mērķis ir izdot kvalitatīvas un profesionāli sagatavotas grāmatas, tāpēc aicinām pirms manuskripta sagatavošanas iepazīties ar visiem normatīvajiem dokumentiem un RTU Izdevniecības ieteikumiem.

Mācību un metodiskās literatūras izdošana

Ja esat nolēmis izdot mācību grāmatu, lekciju konspektu, uzdevumu krājumu, laboratorijas darbu krājumu, metodiskos norādījumus vai cita veida izdevumu, kas paredzēts studiju procesa papildināšanai, aicinām sazināties ar Izdevniecības vadību, lai izvērtētu jūsu ieceri un atrastu iespējami labāko risinājumu gan grāmatas sagatavošanas posmā, gan lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus grāmatas rakstīšanas procesā. 

Zinātnisko rakstu krājumu izdošana

RTU Izdevniecība izdod dažādu zinātnes nozaru zinātnisko rakstu krājumus. Par katra žurnāla saturu un rakstu izvēli atbild zinātniskā rakstu krājuma redkolēģija. Lai noskaidrotu publicēšanās iespējas, aicinām sazināties ar attiecīgā žurnāla redkolēģiju.

Monogrāfiju izdošana

Zinātniskā monogrāfija ir fundamentāls darbs, kurā vispusīgi izpētīta kāda konkrēta tēma un kas rezumē zinātnes virziena attīstību konkrētā laika posmā. Zinātniskās monogrāfijas RTU Izdevniecība izdod atbilstoši Zinātņu prorektora 2017. gada 8. marta rīkojumam Nr. 04000-1.1/3.

Promocijas darbu un kopsavilkumu izdošana

Ja promocijas darbs ir apstiprināts LZA Promocijas padomē un ir zināms aizstāvēšanas datums un vieta, pienācis laiks izdot savu promocijas darbu un kopsavilkumus.

Zinātne