Kuģu vadīšana

.
.
Kuģu vadīšana

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītus ekspluatācijas līmeņa speciālistus jūrniecības nozarē, kas spēj nodrošināt drošu kuģošanu, kravas apstrādi un izvietošanu uz kuģiem, kā arī kuģa procesu vadību un rūpes par personām uz kuģa operatīvajā līmenī, atbilstoši Starptautiskās konvencijas «Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanasun sardzes dienesta standarti» (STCW) Kodeksa A-II/1 standartā noteiktajām un atvieglotām A-II/2 standarta prasībām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Latvijas Jūras akadēmija
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Imants Aleksandrovs, Lektors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
– / kuģu vadītājs (ekspluatācijas līmenī)
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā vidējā (jūrniecības) izglītība un ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija kuģu vadīšanā vai tai pielīdzināta izglītība
Maksa gadā
€ 4 670 - Pilna laika klātienes
€ 3 740 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
– / kuģu vadītājs (ekspluatācijas līmenī)
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 4 670 - Pilna laika klātienes
€ 3 740 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītus ekspluatācijas līmeņa speciālistus jūrniecības nozarē, kas spēj nodrošināt drošu kuģošanu, kravas apstrādi un izvietošanu uz kuģiem, kā arī kuģa procesu vadību un rūpes par personām uz kuģa operatīvajā līmenī, atbilstoši Starptautiskās konvencijas „Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanasun sardzes dienesta standarti” (STCW) Kodeksa A-II/1 standartā noteiktajām un atvieglotām A-II/2 standarta prasībām.

Uzdevumi

Izglītot studējošos, nodrošinot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Kuģu vadītājs (ekspluatācijas līmenī)” ieguvi, kā arī sekmēt studiju programmas absolventu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Kuģu vadīšana” absolventi:

- spēj parādīt vispusīgas un specializētas jūras transporta jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni;

- spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus kuģu vadītāja profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, kā arī pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību;

- spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus kuģu vadītāja profesijā;

- spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas kuģu vadītāja profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot kuģu vadītāja profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā;

- spēj nodrošināt profesionālās kvalifikācijas prasību izpildi.

Karjera

...

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

...

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas