Kuģu vadīšana

.
.
Kuģu vadīšana

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītus vadības līmeņa speciālistus jūrniecības nozarē, kas spēj nodrošināt kuģa vadīšanu, kravas apstrādi un izvietošanu uz kuģiem, radiosakaru organizēšanu, kuģa un cilvēku drošību, kā arī īstenot vides aizsardzības pasākumus uz kuģiem, atbilstoši Starptautiskās konvencijas „Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes dienesta standarti” (STCW) Kodeksa A-II/2 standartā noteiktajām prasībām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Imants Aleksandrovs, Lektors
Īstenošanas forma
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
- / Inženieris kuģu vadīšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība
Maksa gadā
€ 9 100 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
135
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.1 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītus vadības līmeņa speciālistus jūrniecības nozarē, kas spēj nodrošināt kuģa vadīšanu, kravas apstrādi un izvietošanu uz kuģiem, radiosakaru organizēšanu, kuģa un cilvēku drošību, kā arī īstenot vides aizsardzības pasākumus uz kuģiem, atbilstoši Starptautiskās konvencijas „Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes dienesta standarti” (STCW) Kodeksa A-II/2 standartā noteiktajām prasībām.

Uzdevumi

Izglītot studējošos, nodrošinot sestā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Kuģu vadītājs (vadības līmenī)” ieguvi, kā arī sekmēt studiju programmas absolventu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Kuģu vadīšana” absolventi:

spēj parādīt? jūras transporta nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, attīstības tendences, kā arī piedalīties jūrniecības nozares attīstībā,

spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas jūras transporta nozarē,

spēj parādīt zināšanas un izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām, kā arī izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,

spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos,

spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus jūras transporta nozarē vai kuģa vadītāja profesijā,

spēj nodrošināt profesionālās kvalifikācijas prasību izpildi.

Karjera

...

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

...

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas