Jūras transports - kuģa vadīšana

.
.
Jūras transports - kuģa vadīšana

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītus vadības līmeņa speciālistus jūrniecības nozarē, kas spēj nodrošināt kuģa vadīšanu, kravas apstrādi un izvietošanu uz kuģiem, radiosakaru organizēšanu, kuģa un cilvēku drošību, kā arī īstenot vides aizsardzības pasākumus uz kuģiem, atbilstoši Starptautiskās konvencijas «Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes dienesta standarti» (STCW) Kodeksa A-II/1 un A-II/2 standartos noteiktajām prasībām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
50 Latvijas Jūras akadēmija
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Imants Aleksandrovs, Lektors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds jūras transportā / kuģu vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 4 670 - Pilna laika klātienes
€ 3 740 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
282
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītus vadības līmeņa speciālistus jūrniecības nozarē, kas spēj nodrošināt kuģa vadīšanu, kravas apstrādi un izvietošanu uz kuģiem, radiosakaru organizēšanu, kuģa un cilvēku drošību, kā arī īstenot vides aizsardzības pasākumus uz kuģiem, atbilstoši Starptautiskās konvencijas „Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes dienesta standarti” (STCW) Kodeksa A-II/1 un A-II/2 standartos noteiktajām prasībām.

Uzdevumi

Izglītot studējošos, nodrošinot sestā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Kuģu vadītājs (vadības līmenī)” ieguvi, kā arī sekmēt studiju programmas absolventu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Jūras transports-kuģa vadīšana” absolventi:
- spēj parādīt jūras transporta nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, attīstības tendences, kā arī piedalīties jūrniecības nozares attīstībā,
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas jūras transporta nozarē,
- spēj parādīt zināšanas un izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā, kā arī izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,
- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos,
- spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus jūras transporta nozarē vai kuģa vadītāja profesijā,
- spēj nodrošināt profesionālās kvalifikācijas prasību izpildi.

Karjera

Darbs uz tirdzniecības flotes kuģiem un citiem kuģiem stūrmaņa un vēlāk kapteiņa amatā, kā arī menedžera jeb superintendanta darbs jūrniecības nozares uzņēmumos un organizācijās krastā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Vidēja vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība.
Derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē.

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas