Jūras transports - kuģa mehānika

.
.
Jūras transports - kuģa mehānika

Studiju programma nodrošina vecākā/otrā mehāniķa uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku profesionālās kvalifikācijas ieguvi pēc attiecīga darba stāža ieguves sardzes mehāniķa uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku amatā, kas atbilst 2022. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta un padomes direktīvas 2022/993 par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) standartiem (STCW).

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Latvijas Jūras akadēmija
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Edijs Štāls, LJA direktors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds jūras transportā / kuģa mehāniķis
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 4 670 - Pilna laika klātienes
€ 3 740 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
278
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītu vadības līmeņa speciālistu jūrniecības nozarē, kas spēj veikt mehānismu, inženiertehnisko sistēmu, elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu vadību un ekspluatāciju uz kuģiem bez ierobežojumiem, attiecībā uz galveno spēka iekārtu, kā arī spētu veikt tehniskās apkopes un remontu, rūpējoties par kuģa un cilvēku drošību un vides aizsardzību. Tostarp attīstīt iemaņas darbībai, kura saistīta ar kuģa enerģētisko, mehānisko, elektrisko un elektronisko iekārtu, ierīču un mašīnu projektēšanu, uzstādīšanu, pilnveidošanu un inovatīvu risinājumu izveidi.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studējošo spējas izprast un analizēt kuģu inženierijas pamatus, kā arī fundamentālas zināšanas par kuģa, tā inženiertehnisko iekārtu un sistēmu uzbūvi, kā arī attīstības tendencēm šajā jomā;
- nodrošināt studējošiem iespēju apgūt dažādas inženiertehnoloģijas un programmatūru, lai analizētu un modelētu kuģu iekārtas un sistēmas;
- attīstīt spējas pētīt un izvērtēt kuģubūvē izmantotās inženiertehnoloģijas, kā arī to izmantošanas ietekmi uz vidi un cilvēkiem;
- nodrošināt, ka studējošie apgūst un iemācās izmantot dažādus instrumentus, rīkus un tehnoloģijas, lai veiktu inženiertehniskas analīzes un novērtējumus remontiem;
- attīstīt uzņēmējdarbības un vadības prasmes, kas nepieciešamas, lai strādātu kā inženieriem kuģu mehānikas nozarē vai vadītu uzņēmumu kuģu inženierijas jomā;
- attīstīt prasmes, kas ietver spēju plānot, organizēt un vadīt projektus, kā arī efektīvi komunicēt ar citiem speciālistiem un vadītājiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj konkurēt mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;
- spēj izvelēties un lietot informācijas tehnoloģijas darba pienākumu veikšanai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī digitālā satura iegūšanai, radīšanai un koplietošanai;
- spēj pilnveidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
- spēj ekspluatēt kuģa mehānismus un inženiertehniskās sistēmas;
- spēj ekspluatēt kuģa elektriskās, elektroniskās un vadības sistēmas;
- spēj veikt mehānismu un inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkopi un remontu uz kuģiem;
- spēj plānot, organizēt un vadīt mehānismu un inženiertehnisko sistēmu ekspluatāciju;
- spēj plānot, organizēt un vadīt kuģa elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu ekspluatāciju;
- spēj plānot, organizēt un vadīt mehānismu un inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkopi un remontu uz kuģiem;
- spēj rūpēties par kuģa un cilvēku drošību un vides aizsardzību;
- spēj vadīt rūpes par kuģa un cilvēku drošību un vides aizsardzību.

Karjera

Kuģa mehāniķis (vadības līmenī) – vecākais/otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku var strādāt uz Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu kuģiem starptautiskajā kuģošanā. Sākotnēji var strādāt kā sardzes mehāniķis (STCW A-III/1) un turpmāk kā otrais/vecākais mehāniķis (STCW A-III/2 vai A-III/3) uz jūras transporta kuģiem (naftas tankkuģiem, sašķidrinātas gāzes tankkuģiem, pasažieru kuģiem, konteinerkuģiem, beramkravu kuģiem, refrižeratorkuģiem utt.), kā arī uz iekšējo ūdeņu kuģiem, atkrastes kuģiem, zvejas kuģiem un citiem kuģiem bez ierobežojumiem attiecībā uz galvenā dzinēja jaudu. Turklāt, atbilstoši pieredzei, iespējams strādāt jūrniecības, kuģu būves un remonta, loģistikas un citās nozarēs, kas prasa izpratni par inženiertehnisko sistēmu un mehānismu ekspluatāciju un pārraudzību.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Veselības stāvokļa atbilstība saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumu Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa" prasībām.

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas