Jūras transports - kuģa elektroautomātika

.
.
Jūras transports - kuģa elektroautomātika

Programma nodrošina sestā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi kuģa elektrotehnikā, kas atbilst ietvarstruktūras sestajam līmenim un ir saskaņā ar 2022. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta un padomes direktīvas 2022/993 par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) (turpmāk – STCW konvencija) Kodeksā sagrupēto uzdevumu, pienākumu un atbildības kopumam, kas nepieciešams kuģa ekspluatācijas, drošības uz jūras un vides aizsardzības nodrošināšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Latvijas Jūras akadēmija
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Edijs Štāls, LJA direktors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds jūras transportā / kuģa elektromehānisko iekārtu elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 4 670 - Pilna laika klātienes
€ 3 740 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
278
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītu vadības līmeņa speciālistu jūrniecības nozarē, kas spēj veikt inženiertehnisko sistēmu, elektrisko, elektronisko vadības sistēmu, sakaru un datorsistēmu vadību un ekspluatāciju uz kuģiem bez ierobežojumiem, attiecībā uz galveno spēka iekārtu, kā arī spēj veikt tehniskās apkopes un remontu, rūpējoties par kuģa un cilvēku drošību un vides aizsardzību.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
Sniegt zināšanas par inženiertehnisko, elektrisko un elektronisko vadības sistēmu, sakaru un datorsistēmu teorētiskajām pamatam un ekspluatācijas principiem uz kuģiem. Izmantojot dažādus kursus: elektriskās inženierijas, elektronikas, datorzinātnes, sakaru tehnoloģiju, sistēmu inženierijas un jūrniecības tehnoloģiju kursus.
Iemācīt risināt inženiertehnisko, elektrisko un elektronisko vadības sistēmu, sakaru un datorsistēmu vadības, apkopes un remonta uzdevumus uz kuģa, balstoties uz praksi un teorētiskajām zināšanām.
Iemācīt risināt situācijas, kas saistītas ar drošības pārvaldību, avārijas novēršanu un reaģēšanu, kā arī vides aizsardzības politiku un praksi, nodrošinot studentiem nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Iemācīt risināt līderības un vadības uzdevumus, tostarp konfliktu risināšanu, komandas darbu, projektu vadību un citus vadības elementus, lai veicinātu studentu vadības prasmju attīstību.
Sniegt zināšanas par attiecīgajām starptautiskajām jūrniecības normām un standartiem, tostarp IMO standartiem, lai nodrošinātu studentu izpratni par starptautiskajiem regulējumiem un prasībām.
Dot priekšstatu par kuģu galveno spēka iekārtu vadīšanu, apkopi un remontu, nodrošinot studentiem zināšanas un prasmes šajā jomā.
Nostiprināt studentu svešvalodu zināšanas, lai veicinātu efektīvu komunikāciju starptautiskā jūrniecības vidē.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj uzraudzīt kuģa elektrisko sistēmu un iekārtu darbību;
- spēj uzraudzīt kuģa elektronisko un automātiskās vadības sistēmu darbību;
- spēj ekspluatēt kuģa ģeneratorus un elektroenerģijas sadales sistēmas;
- spēj ekspluatēt kuģa augstsprieguma sistēmas;
- spēj ekspluatēt kuģa datorus un datortīklus;
- spēj lietot profesionālo angļu valodu darba pienākumu veikšanā;
- spēj lietot kuģa iekšējo sakaru sistēmas;
- spēj veikt kuģa elektrisko un elektronisko iekārtu tehnisko apkopi un remontu;
- spēj veikt kuģa galvenās enerģētiskās iekārtas un palīgmehānismu automātiskās vadības sistēmu tehnisko apkopi un remontu;
- spēj veikt kuģa navigācijas iekārtu un sakaru sistēmu tehnisko apkopi un remontu;
- spēj veikt kuģa klāja mehānismu un kravas apstrādes iekārtu elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu tehnisko apkopi un remontu;
- spēj veikt kuģa sadzīves iekārtu vadības un drošības sistēmu tehnisko apkopi un remontu;
- spēj rīkoties ārkārtas situācijās uz kuģa;
- spēj ievērot vides piesārņojuma novēršanas prasības;
- spēj novērst, kontrolēt un dzēst ugunsgrēku uz kuģa;
- spēj izmantot dzīvības glābšanas līdzekļus;
- spēj sniegt pirmo medicīnisko palīdzību uz kuģa;
- spēj uzraudzīt normatīvo aktu prasību izpildi;
- spēj pielietot vadītāja un komandas darba prasmes;
- spēj veicināt personāla un kuģa drošību;
- spēj veikt kuģa elektromehāniķa darba uzdevumus atbilstoši jūras transporta nozares reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, standartiem un to izmaiņā;
- spēj lietot valsts valodu;
- spēj lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
- spēj piemērot matemātikas un dabaszinību principus un paņēmienus;
- spēj ievērot sociālos un pilsoniskos principus;
- spēj ievērot darba tiesisko attiecību normas;
- izprot uzņēmējdarbības un pašiniciatīvas principus;
- spēj pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

Karjera

Kuģa elektromehāniķis var strādāt uz Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu kuģiem starptautiskajā kuģošanā. Uzreiz var strādāt pār elektromehāniķi (STCW A-III/6) uz jūras transporta kuģiem (tostarp naftas tankkuģiem, sašķidrinātas gāzes tankkuģiem, pasažieru kuģiem, konteinerkuģiem, beramkravu kuģiem, refrižeratorkuģiem utt.), kā arī uz iekšējo ūdeņu kuģiem, piekrastes kuģiem, zvejas kuģiem un citiem kuģiem bez ierobežojumiem attiecībā uz galvenā dzinēja jaudu. Turklāt, atbilstoši pieredzei, iespējams strādāt jūrniecības, kuģu elektroiekārtu remonta, loģistikas un citās nozarēs, kas prasa tehnisko pārraudzību, kā arī krastā par automatizācijas sistēmu inženieri, elektroinženieri. Kuģniecības jomā ir iespējams strādāt arī ka operatīvais personāls, kas ierodas uz kuģa, lai operatīvi to salabot. Arī pastāv iespējā atrast vēju enerģijas ražošanas industrijā. Bakalaura grāds ļauj strādāt pētniecības jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Veselības stāvokļa atbilstība saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumu Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa" prasībām.

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas