Ražošanas inženierzinības un vadība

.
.
Ražošanas inženierzinības un vadība

Inženierprofilu universitāšu apvienībā zinātnē un tehnoloģijā BALTECH darbojas universitātes, kas ir ieinteresētas stabilā Baltijas jūras reģiona augstskolu sadarbībā inženierzinātnēs, tehnoloģijas attīstībā un rūpniecības vadībā: Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija), Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva), Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (Lietuva), Linšēpingas Universitāte (Zviedrija), Lundas Universitāte (Zviedrija), Karaliskais Tehnoloģiju institūts (Zviedrija). Visās šajās universitātēs tiek īstenota kopīgi izstrādātā starptautiskā maģistrantūras programma «Ražošanas inženierzinības un vadība». Programmas galvenais mērķis – sagatavot augstas kvalitātes jaunos speciālistus, kas būtu spējīgi sekmīgi apvienot tehniskās inženierzinības ar zināšanām ekonomikā un vadībā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Tatjana Tambovceva, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Sociālo zinātņu maģistra grāds ražošanas inženierzinībās un vadībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir veidot un attīstīt studentu kompetenci darbam industriālās inženierijas un vadības jomā, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes, sagatavojot sociāli atbildīgus starpnozaru speciālistus, kuri spēj nodrošināt dažādu industriju uzņēmumos integrētu un efektīvu sistēmu vadību mainīgos apstākļos, kā arī veikt pētījumus ar pievienoto vērtību.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt konkurētspējīgu izglītību ražošanas inženierzinībās un vadībā, sniedzot studentiem vispusīgas zināšanas, attīstot darba tirgum atbilstošas kompetences, veicinot interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, veicināt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot kritiski izvērtēt situāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- sekmēt pētniecību un iegūto rezultātu praktisku pielietojumu izmantošanu organizācijās;
- veicināt akadēmiskā personāla, studentu un studiju programmas administrācijas savstarpējo sadarbību studija procesa nepārtrauktai pilnveidošanai un zinātniski pētnieciskā darba veikšanai;
- veicināt studentu un mācībspēku starptautisko mobilitāti un dalību projektos, nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu studiju procesu, piesaistot vietējos un ārvalstu mācībspēkus un nozares speciālistus.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorijas un metodes, integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā veidojot inovatīvas pieejas industriālo sistēmu vadībā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā;
- izprot sarežģītas inženiertehniskās sistēmas un spēj piedalīties to izstrādes un pilnveides procesā un vadīt šo procesu;
- spēj vadīt industriālās sistēmas, analizēt un novērtēt sistēmu efektivitāti un ekonomiskumu, īstenot praksē inženiertehnisko sistēmu vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu nepārtrauktu to darbības efektivitātes paaugstināšanu;
- spēj plānot un īstenot industriālās vadības projektus, rosināt un vadīt sistēmas uzlabošanas procesus, noteikt personāla kompetenci un pilnvaras, dodot ieguldījumu jaunu pilnveides risinājumu radīšanā;
- spēj piedalīties organizācijas attīstības stratēģijas veidošanā, nosakot un novērtējot galvenos darbības rezultatīvos radītājus;
- spēj noteikt sarežģītu inženiertehnisko sistēmu darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību un pārraudzīt sistēmu, , atbilstību normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām;
- spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
- spēj analizēt un interpretēt pētījumu rezultātus, sagatavot un prezentēt pārskatus un publikācijas, diskutēt par industriālo sistēmu izstrādi, ražošanas struktūrvienību integrētu un efektīvu vadību.

Karjera

Studiju programmas absolvents var strādāt gan par sistēmu vadības inženieri, ražošanas uzņēmuma vadītāju, ražošanas uzņēmuma struktūrvienības, kas nodarbojas ar sarežģītu inženiertehnisko sistēmu izstādi vai apkalpošanu vadītāju, inženiersistēmu vadības speciālistu uzņēmumos un organizācijās neatkarīgi no tās lieluma, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, vai tam pielīdzināma izglītība

Kontakti

BALTECH studiju centrs

+371 67089178

BALTECH mājaslapa

 

Studijas