Radošās industrijas un izaugsmes menedžments*

.
.
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments*

*uzņemšana notiek Latvijas Kultūras akadēmijā. 2023. gadā pieejamas 10 budžeta vietas.

Studiju programmas saturu veidojošās tēmas tiek skatītas trīs līmeņos – globālā, organizāciju un individuālā, un studiju kursi organizēti virstēmās. Obligātajā daļā ir ieplānotas trīs virstēmas - radošās industrijas, bizness, izaugsmes menedžments. Ierobežotās izvēles daļā studiju kursi tiek organizēti virstēmās – biznesa pamati un mākslas diskurss, kā arī šo virstēmu kombinācija «Māksla un bizness» no kuriem ir jāapgūst viena, atkarībā no iepriekš iegūtās bakalaura izglītības. Caurviju motīvs ir «izaugsme», kas tiek skatīta ne tikai ekonomiskā griezumā, bet arī kultūras, sociālā, ētiskā, un personīgā, kas atbilst radošo industriju darbības raksturam. Tas ir komplekss, savieno šķietami pretējas iezīmes, un tam raksturīgie darbības modeļi atšķiras no citām nozarēm raksturīgā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Deniss Ščeulovs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot izaugsmes procesus vadītspējīgus, stratēģiski domājošus, radošus, daudzveidību novērtēt un pielietot spējīgus pārmaiņu līderus.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt tādu studiju saturu, kas sniedz padziļinātu izpratni par dažāda līmeņa kultūras un radošo industriju procesiem, lai īstenotu un komunicētu uz izaugsmi vērstas pārmaiņas dažādās sistēmās;
- īstenot starpdisciplināri integrētu studiju programmu, iekļaujot dažādu izglītību guvušus studējošos, nodrošinot daudzveidīgu perspektīvu izmantošanu studijās un pētniecībā un praktiskās pieredzes analīzē;
- attīstīt studējošo sadarbības un vadītprasmes radošo industriju ekosistēmas ietvarā, sekmējot studiju satura saikni ar organizāciju izaugsmes problemātiku, to darbības konteksta izpratni stratēģiskai attīstībai;
- sekmēt studējošo profesionālo un personīgo izaugsmi, izmantojot uz refleksiju un iesaisti vērstas studiju pieejas un veicinot radošās pieredzes izpratni.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt kultūras un radošo industriju procesus un izaicinājumus globālā un vietējā līmenī dažāda tipa organizāciju vadībā, pamatot un komunicēt izaugsmei būtiskus lēmumus un īstenot pārmaiņas dažādās jomās un sektoros;
- spēj starpdisciplināri integrēt mākslas, humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, attīstīt savas pētnieciskās un profesionālās darbības kompetenci;
- spēj identificēt formālas un neformālas sadarbības iespējas, pilnvērtīgi izmantot un attīstīt tās radošo industriju ekosistēmā, veidot un vadīt starpdisciplināras komandas, radošo industriju organizācijas, sekmēt sadarbībā iesaistīto izaugsmi;
- spēj patstāvīgi vadīt savu profesionālo un personīgo izaugsmi, reflektēt par savu kompetenču pilnveidi un karjeras mērķiem un izprot saikni ar plašākām radošo industriju attīstības tendencēm.

Karjera

Studiju programmā ir iekļauti studiju kursi, kas ļauj attīstīt un izglītot atbildīgus speciālistus radošo industriju jomā. Zināšanas, prasmes un kompetences ļauj veiksmīgi strādāt radošo industriju jomā, veidot un vadīt savu uzņēmumu, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbību.
Studiju programmas absolventu starpdisciplinārās zināšanas ļaus padziļināti izprast dažādu sektoru sadarbības iespējas, pārmaiņu nepieciešamību un īstenošanas mehānismus, sekmēs biznesa un kultūras kompetenču pielietojumu attīstības nodrošināšanai.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju programmā tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.
Virstēma “Mākslas” (12 KP) jāapgūst studējošajiem ar bakalaura grādu sociālajās zinātnēs, virstēma “Biznesa pamati” (12 KP) jāapgūst studējošajiem ar bakalaura grādu mākslās un humanitārajās zinātnēs. Virstēmu kombinācija “Māksla un bizness” (12 KP) jāapgūst studējošajiem, kam iegūts bakalaura grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Kombinēta B daļas virstēma “Māksla un bizness” ietver studiju kursus “Finanšu pamati” (6 KP), un “Mākslas diskurss” (6 KP). Par B daļas virstēmas apguvi katram studentam lemj studiju programmas padome.
Studiju programmā plānots iestājpārbaudījums - klātienes intervija.

Kontakti

Studijas