Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana

.
.
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana

Studiju programma veidota, lai sagatavotu augsta līmeņa speciālistus un struktūrvienību vadītājus starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas jomā, atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku. Studiju programma paredz divus specializācijas virzienus: starptautisko ekonomisko sakaru administrēšana Eiropas Savienības iestādēs; uzņēmuma starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana. Ņemot vērā jomas specifiku, daļa studiju kursu tiek realizēti angļu valodā, lai pilnveidotu tieši profesionālās terminoloģijas lietošanu starpvalstu uzņēmējdarbības attīstībā un sekmīgu sadarbību ar citu valstu struktūrām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā / starptautisko sakaru vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus starptautisko ekonomisko sakaru veidošanas, organizēšanas un vadīšanas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām (Starptautisko sakaru vadītāja profesijas kvalifikācijas prasības). Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina starptautisko ekonomisko sakaru, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas un ekonomikas jomās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskām prasībām atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskajai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvajām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskajā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj analizēt un novērtēt starptautisko politisko, ekonomisko, sociālo un tiesisko vidi;
- spēj organizēt un vadīt starptautiskos sakarus organizācijās, t.sk. valsts un pašvaldību institūcijās;
- spēj organizēt un vadīt starptautiskos sakarus starptautiskās organizācijās;
- spēj nodrošināt starpkultūru komunikāciju starptautiskā vidē;
- spēj vadīt organizācijas starptautisko sakaru struktūrvienību;
- spēj vadīt un koordinēt starptautiskos biznesa plānus un starptautiskos projektus;
- spēj noteikt un novērtēt organizāciju attīstības iespējas starptautiskajā vidē;
- spēj sadarboties ar nacionālās un starptautiskās vides dalībniekiem;
- spēj pārstāvēt organizāciju intereses starptautiskajā vidē.

Karjera

Studiju programmas absolvents var veidot savu karjeru starptautiskās uzņēmējdarbības, tirdzniecības un starptautisku ķēžu (uzņēmumu tīklu) jomā, kā arī dažādos ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos, gan starptautisku mārketinga stratēģiju veidošanā, eksporta un tirdzniecības nodaļās un struktūrvienībās, gan attīstīt un meklēt jaunas tirgus iespējas un sadarbības partnerus visā pasaulē. Tā pat absolventi var veiksmīgi strādāt Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskās organizācijās gan Latvijā, gan ārpus Latvijas Republikas robežām.
Ārējo un starptautisko sakaru struktūrvienības vadītājs un speciālists radoši un inovatīvi plāno un īsteno ārējo un starptautisko sakaru stratēģiju un taktiku atbilstoši savas darba vietas mērķiem; analizē, novērtē un pilnveido starptautisko ekonomisko sakaru jautājumus; plāno, koordinē un pārrauga struktūrvienības darbu; saskaņo savu darbību ar uzņēmuma, valsts vai nevalstiskās institūcijas vadītāju, kā arī sadarbojas ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas