Uzņēmējdarbība un vadīšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Programma sagatavo patstāvīgai zinātniskās pētniecības, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku un darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ieva Andersone, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikā vai komerczinībās un administrēšanā vai tam pielīdzināma izglītība
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai, pedagoģiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.

Uzdevumi

• Nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību uzņēmējdarbības un vadīšanas jomā;
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par vadības procesiem uzņēmumos, uzņēmējdarbības un vadīšanas teorētiskajiem atklājumiem;
• Attīstīt studentu spējas patstāvīgi veikt pētījumus un radoši risināt uzņēmējdarbības un vadības problēmas;
• Attīstīt studējošo mūsdienīgu domāšanu, kas aptver gan teorētiskos, gan arī praktiskos vadībzinātnes jautājumus kompleksu uzdevumu risināšanā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

1. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un demonstrē izpratni par vadības procesiem uzņēmumos un uzņēmējdarbības vadības teorētiskajiem atklājumiem, kas tiek izmantoti pētniecībai un teoriju turpmākai attīstībai.
2. Demonstrē zināšanas un prasmes starpdisciplināru uzņēmējdarbības vadības jautājumu risināšanai, kas aptver saimnieciskas un ilgtspējīgas metodes un paņēmienus uzņēmumā kā sarežģītas sistēmas funkcionēšanā.
3. Spēj patstāvīgi un radoši izmantot uzņēmējdarbības vadības teorijas metodes, kā arī pielāgot un integrēt dažādu jomu zināšanas un praktiskos instrumentus vadības problēmu risināšanai.
4. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt sarežģītus un sistēmiskus uzņēmējdarbības vadības apakšnozares jautājumus ar speciālistiem un visām iesaistītām pusēm.
5. Spēj patstāvīgi plānot un organizēt zinātniskus pētījumus un projektus uzņēmējdarbības vadības un inovāciju jomā.
6. Demonstrē izpratni par ētisko atbildību, zinātnes rezultātu un profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību un vidi.
7. Spēj patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt, izklāstīt un prezentēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, kā arī strādāt sadarbojoties komandās.
8. Spēj patstāvīgi analizēt savas kompetences un plānot to attīstību uzņēmējdarbības vadības jomā.

Karjera

Programmā ir iekļauti studiju kursi, kas ļauj attīstīt un izglītot augsti kvalificētus un sociāli atbildīgus speciālistus ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomā, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un izvērtēt ekonomikas procesus vietējās, starptautiskās un valsts institūcijās, un arī privātā sektorā, kā arī speciālistus kuri būtu spējīgi veikt arī zinātniski pētniecisko darbību.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantus programmā par valsts budžeta līdzekļiem ieskaita atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, balstoties uz bakalaurantūras vai profesionālās programmas sekmju izraksta vidējās svērtās atzīmes.

Kontakti

Studijas