Ekonomika

.
.
Ekonomika

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīsta pētniecības prasmes un sagatavo ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Ekonomika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ilze Judrupa, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē un tam pielīdzināma izglītība, angļu valodas zināšanu pārbaudījums (studijām angļu valodā).
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīstīt studentu zinātniskās pētniecības un kritiskās domāšanas spējas un sagatavot ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgos ekonomikas apstākļos.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sagatavot speciālistus zinātniski pētnieciskam darbam ekonomikas jomā un dot iespēju studējošajiem maģistrantūrā iegūt akadēmisko maģistra grādu ekonomikā;
- veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākajā praktiskajā darbībā;
- nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem tautsaimniecības nozaru izvērtēšanā;
- veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu;
- radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu tautsaimniecības analītiķu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum;
- veidot spējas sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes mikroekonomikas, makroekonomikas un ekonometrijas jomā, risinot sarežģītas ekonomikas problēmas;
- attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē;
- veicināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- pēc maģistra grāda iegūšanas dot iespēju turpināt studijas doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai;
- ieinteresēt un vecināt studentu iesaistīšanu pedagoģiskajā darbā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- izprot ekonomikas un uzņēmējdarbības koncepcijas, ekonomikas funkcionēšanas likumsakarības un zinātniskās teorijas;
- spēj analizēt tautsaimniecībā notiekošos ekonomiski politiskos procesus un to ietekmi uz valsts ilgtspējīgu attīstību;
- spēj formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē;
- spēj veikt zinātniskus pētījumus par ekonomikas attīstības jautājumiem, interpretēt un analizēt to rezultātus;
- spēj izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, veicot ekonomisko analīzi tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos;
- ir sabiedrībā notiekošos procesos ieinteresēta , pozitīva, mūsdienīga, atbildīga un rīcībspējīga personība, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- spēj pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās dzīves situācijās, strādājot komandā vai individuāli;
- spēj iesaistīties pedagoģiskajā darbā un var turpināt studijas doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Karjera

Studiju programmā iekļautie studiju kursi ļauj attīstīt un izglītot sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļautu analizēt un kritiski izvērtēt ekonomikas procesus vietējās un starptautiskās valsts institūcijās un privātā sektorā, kā arī speciālistus, kuri būtu spējīgi veikt zinātniski pētniecisko darbu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas