Uzņēmējdarbība un vadīšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga un grāmatvedības jomā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Līga Kamola, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
- / grāmatvedis vai tirgvedības speciālists, vai personāla speciālists
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 1 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt profesionālās kompetences uzņēmējdarbībā, padziļināti specializējoties vienā no trijām studenta izvēlētajām kvalifikācijām – tirgvedības speciālists, personāla speciālists vai grāmatvedis –, un attīstīt studējošajos profesionālo ētiku un sociālo atbildību, kā arī veidot pamatu turpmākām studijām augstākā līmeņa kompetenču iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studējošo analītiski kritisko domāšanu un veicināt interesi par profesionālajā jomā notiekošiem procesiem, aprakstot un analizējot situāciju uzņēmumā un attīstības tendences profesionālajā jomā (tirgzinībās un tirdzniecībā, personāla vadīšanā vai grāmatvedībā);
- sniegt vispusīgas un specializētas zināšanas, attīstīt profesionālās prasmes vienā no studenta izvēlētajām studiju programmas specializācijām, panākot atbilstošas sekmes un studiju rezultātus katrā kursā;
- attīstīt studējošo iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, piedāvājot profesionālo problēmu risināšanu studiju kursu ietvaros un studiju noslēguma darbā;
- attīstīt studējošo komunikācijas un sadarbības prasmes, sekmējot šo prasmju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā absolvents spēj:
- parādīt darba uzdevumu veikšanai nepieciešamo visaptverošo un daudzveidīgo specifisko faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas un izpratni vispārējās vadības, biznesa procesu vai administratīvās pārvaldības standarta un nestandarta situācijās;
- atlasīt nepieciešamo informāciju, formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā un, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus paredzamā vai mainīgā vidē un rast efektīvus problēmu risinājumus vispārējās vadības, biznesa procesu vai administratīvās pārvaldības nodrošināšanā;
- sadarboties ar iesaistītajām personām un iestādēm multikulturālā vidē, ievērojot profesionālās ētikas principus attiecībā uz sevi un citiem, pārrunāt un argumentēti apspriest profesionālus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību;
- parādīt izpratni par savas profesijas nozīmi vispārējās vadības, biznesa vai administratīvo procesu nodrošināšanā un attīstībā, uzņemties atbildību par veicamā darba izpildi un kvalitāti, izvērtēt un pilnveidot savu un citu personu darbību profesionālā jomā.
Studiju programmas specializācijas „Mārketings un tirdzniecība” apguves rezultātā absolvents spēj:
- organizēt un veikt tirgus izpēti, analizēt tirgus izpētes rezultātus,
- izstrādāt tirdzniecības plānu un organizēt tā īstenošanu, veikt pasākumus produktu virzīšanai tirgū, noteikt preču cenu;
- sagatavot un sniegt informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu, veikt sarunas par līguma slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā, pirkt un pārdot produktus, veidot kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem;
- palīdzēt nodrošināt uzņēmuma tirdzniecības darbību, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī Eiropas Savienības saistošo starptautisko dokumentu prasības.
Studiju programmas specializācijas „Personāla vadīšana” apguves rezultātā absolvents spēj:
- kārtot personāla lietvedību, nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi;
- veikt personāla atlases procesu, organizēt jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē, organizēt personāla apmācības, piedalīties personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā, piedalīties darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē;
- sekot līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai;
- konsultēt darbiniekus.
Studiju programmas specializācijas „Grāmatvedība” apguves rezultātā absolvents spēj:
- plānot, organizēt un vadīt uzņēmuma, iestādes un/vai organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti, izveidot grāmatvedības sistēmu un sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus, reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus, aprēķināt nodokļus un nodevas, darba samaksu;
- novērtēt un uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus, pašu kapitālu un saistības, uzkrājumus, plānot, organizēt un veikt inventarizāciju, patstāvīgi izstrādāt konkrētas finanšu plūsmas sadaļas, apkopot, plānot, kontrolēt finanšu resursu, t.sk. nodokļu, sadali, uzraudzīt debitorus un kreditorus;
- nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt par komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālistiem privātā vai sabiedriskā sektora uzņēmumos, kā arī veidot savu uzņēmējdarbību pakalpojumu jomā. Atkarībā no iegūtās kvalifikācijas absolvents var veikt pienākumus šādās profesijās:
- tirgvedības un tirdzniecības speciālists, tirgvedības vadītāja asistents, komercdarbinieks (absolventam ar kvalifikāciju “tirgzinību un tirdzniecības speciālists”);
- personāla speciālists, personāla lietu pārzinis, personālvadības konsultants (absolventam ar kvalifikāciju “personāla speciālists”);
- grāmatvedis, finanšu darbinieks, materiālu uzskaites grāmatvedis, tirgus operāciju un maksājumu speciālists (absolventam ar kvalifikāciju “grāmatvedis”).

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās uz valsts budžeta finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika studijām un pilna laika maksas studijām ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Kontakti

Studijas