Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

.
.
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

Programma sniedz profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
27 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Vladimirs Jemeļjanovs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (reflektantiem, kuri absolvējuši programmu 80 KP apjomā, ir jāizpilda papildprasības vismaz 20 KP apjomā) - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā
Maksa gadā
€ 7 560 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt pirmā cikla profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir sniegt studentiem zināšanas atbilstoši Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālās kvalifikācijas prasībām:
-sniegt zināšanas par ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas organizēšanu, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu uzraudzību un risku novērtēšanu;
-sniegt zināšanas par ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas analīzi un pasākumu kopumu izstrādāšanu veiksmīgai ugunsgrēku un avāriju likvidācijai, cilvēku glābšanai un vides aizsardzībai.
-sniegt zināšanas par katastrofas pārvaldīšanu un apmācību civilās aizsardzības jomā, normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli,
- sniegt zināšanas par ugunsgrēka un tehnogēnās avārijas risku novērtēšanu un pārvaldību, pielietojot ugunsdrošības un civilās aizsardzības vispārīgos principus un inženiertehniskos risinājumus.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:
1. Spēj izstrādāt ugunsdrošības pasākumu un civilās aizsardzības plānu , analizēt ugunsdrošības un civilo aizsardzības prasību ievērošanu objektos un izstrādāt pasākumus to uzlabošanai, analizēt civilās aizsardzības sistēmu objektā, apdraudējumus un to pārvaldīšanu, izstrādāt rīcības plānus un organizēt to izpildi ugunsdzēsības un civilās aizsardzības reaģēšanas pasākumos objektos, identificēt ēku inženiersistēmu (ventilācijas, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā) darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, kas ietekmē ugunsdrošību objektā, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus.
2. Spēj veikt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli, veikt atbilstības pārbaudes būvobjektos, nodrošināt ugunsdrošības un civilās aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības un kontrolēt to izpildi, ,izvērtēt un argumentēt kriminālatbildību, administratīvo pārkāpumu tiesību normas ugunsdrošības, pārvaldes un darba aizsardzības jomās, veikt administratīvo un administratīvā pārkāpuma procesu, veikt procesuālās darbības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas gadījumā, analizēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības stāvokli, un, pamatojoties uz šo analīzi plānot un organizēt ugunsdrošības prevencijas un katastrofu pārvaldīšanas pasākumus, sniegt priekšlikumus ugunsdzēsības, ugunsdrošību un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektu izstrādāšanā.
3. Spēj veikt katastrofas pārvaldīšanu ārpus objekta, novērtēt objekta integrētās drošības sistēmas organizāciju un pilnveidot to, sadarboties ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizācijām, veikt risku analīzi un novērtēšanu, spēj veikt katastrofas pārvaldīšanu ārpus objekta, novērtēt objekta integrētās drošības sistēmas organizāciju un pilnveidot to;, sadarboties ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizācijām, veikt risku analīzi un novērtēšanu.
4. Spēj veikt apmācības civilās aizsardzības jomā, sagatavot un vadīt ugunsdrošības un civilās aizsardzības mācības atbilstoši līmeņiem, norises veidiem un mērķiem.
5. Spēj pielietot profesionālās darbības tiesību, komunikācijas, darba un vides aizsardzības pasākumu īstenošana un ievērošana, sazināties valsts valodā (C2 līmenis) un svešvalodās, tai skaitā lietojot profesionālo terminoloģiju, zināt un piemērot darba un vides aizsardzības prasības ,ievērot informācijas datu drošības principus, iesaistīties pētniecības procesos.

Karjera

Absolventi var strādāt kā ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieri Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī veicot ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista funkcijas pašvaldību, iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos kā struktūrvienības vadītāji.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Studijas