Uzņēmumu un organizāciju vadīšana

.
.
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana

Studiju programma sagatavo uzņēmumu un organizāciju vadītājus, kas nosaka un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatpricipus, plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību vai atsevišķu struktūrvienību darbu. Šī MBA programma veidota sadarbībā ar Otavas Universitāti Kanādā un Bufalo Universitāti ASV. Studiju procesā plaši tiek izmantota situāciju analīze (case study), finanšu turgus simulācijas spēles, darbs grupās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Rīgas Biznesa skola
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Claudio Andres Rivera, Doktors, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā / organizācijas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai sestā (piektā*) līmeņa profesionālā kvalifikācija, vai tam pielīdzināma izglītība
* Profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam
Maksa gadā
€ 11 350 - Pilna laika klātienes
€ 4 433 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
129
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā / organizācijas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Akadēmiskais bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 11 350 - Pilna laika klātienes
€ 4 433 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
159
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.8 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiska līmeņa uzņēmumu un organizāciju vadītājus, kas nosaka un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatprincipus, pieņem lēmumus, plāno, vada un koordinē uzņēmuma/ organizācijas vai to atsevišķu struktūrvienību darbu. RBS mērķis tieši raksturo galvenos uzdevumus, kurus jāveic mūsdienu vidējā un augstākā līmeņa vadītājam, sekmīgi vadot savu organizāciju. Saskaņā ar šo mērķi, RBS realizē dibināšanas līgumā ar Ņujorkas štata universitāti Buffalo noteikto uzdevumu “nodrošināt Latvijā rietumu standartam atbilstošu biznesa vadības izglītību”.

Uzdevumi

Studiju programmas detalizēti uzdevumi ir šādi:
- izmantojot modernas zināšanu pārneses metodes, nodrošināt studentus ar progresīvām un visu aptverošām uzņēmumu un organizāciju vadīšanas zināšanām, kas atbilst sabiedrības vajadzībām sociālās un ekonomiskās vides attīstībai;
- veicināt studentu intelektuālo un personīgo izaugsmi, viņu profesionālajai attīstībai, tālākizglītībai un mūžizglītībai uzņēmumu un organizāciju vadīšanas jomā;
- veicināt studentu personības un līdera prasmju attīstību, un to ētisku pielietošanu;
- apmācīt studentus izmantot stratēģisku un visaptverošu pieeju organizatoriskiem jautājumiem, problēmām un situācijām;
- attīstīt studentu proaktivitāti un profesionalitāti progresīvu vadības zināšanu pielietošanai uzņēmuma un/vai organizācijas mērķu sasniegšanai;
- iemācīt studentus veikt informācijas savākšanu, analizēšanu, sintezēšanu un pielietošanu par fundamentāliem un mūsdienu vadības līdzekļiem, metodēm un tehnoloģijām;
- veicināt pasniedzēju un studentu viedokļu daudzveidību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Pēc veiksmīgas studiju programmas pabeigšanas, absolventi:
- spēj patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs;
- spēj kontrolēt darbu izpildi, motivēt darbiniekus un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm;
- pārzina un spēj kontrolēt uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanses, vadības informācijas sistēmas u.c.

Karjera

Studiju programmas beidzēji var strādāt par uzņēmuma vai organizāciju vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības konsultantiem un speciālistiem, kā arī veidot jaunus uzņēmumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Prasības MBA studiju programmas reflektantiem:
- bakalaura vai tam pielīdzināts grāds;
- angļu valodas zināšanu līmenis atbilstoši TOEFL 550 (vai līdzvērtīgs rezultāts TOEFL IBT, vai IELTS testos);
- darba pieredze (Executive MBA formātam vismaz 5 gadi vadošā amatā);
- RBS intelektuālais tests vai GMAT;
- intervija, ko organizē RBS vadības studiju programmas direktors.

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas