Visaptverošā kvalitātes vadība

.
.
Visaptverošā kvalitātes vadība

Programma attīsta profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā un sagatavo speciālistus, kuri nodrošina organizācijas kvalitātes un procesu vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Inga Lapiņa, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā / kvalitātes vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā / kvalitātes vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai sestā (piektā*) līmeņa profesionālā kvalifikācija
* Profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā / kvalitātes vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Akadēmiskais bakalaura grāds
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
150
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir veidot studentu profesionālo kompetenci darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, lai sagatavotu speciālistus, kuri spēj nodrošināt organizācijas integrētās sistēmas vadību un efektīvu kvalitātes pilnveides procesu, kā arī veidot organizācijas kvalitātes kultūru un izpratni par atbildīgu saimniekošanu.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām kvalitātes vadītājam, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu un padziļinātām studijām, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties, novērtēt riskus un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu sadarbību, pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj piedalīties organizācijas attīstības stratēģijas veidošanā un pilnveidot kvalitātes vadības stratēģiju, nosakot un novērtējot galvenos darbības rezultatīvos radītājus;
- spēj plānot, izveidot un ieviest integrēto vadības sistēmu, analizēt, izvērtēt un īstenot praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; .
- spēj uzturēt un pilnveidot integrēto vadības sistēmu, novērtēt tās efektivitāti, veikt pašnovērtējumu un atbilstības novērtēšanu, pārraudzīt organizācijas sistēmu, procesu un produktu atbilstību klientu, normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām;
- spēj plānot un īstenot kvalitātes pilnveides projektus, rosināt un vadīt organizācijas pārmaiņu procesus, lietot pilnveides metodes un instrumentus, noteikt personāla kompetenci un pilnvaras, dodot ieguldījumu jaunu pilnveides risinājumu radīšanā;
- spēj koordinēt integrēto vadības sistēmu ietekmējošo risku identificēšanu un novērtēšanu, risku pārvaldības plāna izstrādi, noteikt un īstenot risku mazināšanas pasākumus, nodrošināt sistēmu reglamentējošo normatīvo aktu un standartu prasību izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj piedalīties organizācijas kvalitātes kultūras veidošanā, organizēt labās prakses pieredzes apmaiņas pasākumus, veicināt klientu un citu iesaistīto pušu prasību un vajadzību nozīmības apzināšanos, lai organizācija neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi;
- spēj veikt pētījumus ar pievienoto vērtību, sistematizēt informāciju, integrēt dažādu jomu zināšanas, analizēt un interpretēt pētījumu rezultātus, sagatavot un prezentēt pārskatus un publikācijas, diskutēt par kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas sistēmiskiem aspektiem.

Karjera

Kvalitātes vadītājs organizē tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; rūpējas, lai organizācijas procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; pārzina organizācijas vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; vada un īsteno kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; veic savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības; rosina konkurentu un citu organizāciju pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni.
Studiju programmas absolvents var strādāt gan par kvalitātes vadītāju, kvalitātes vadības sistēmas vadītāju, kvalitātes vadības struktūrvienības vadītāju, kvalitātes inženieri un kvalitātes vadības sistēmu speciālistu jebkuras tautsaimniecības nozares organizācijā neatkarīgi no tās darbības veida un lieluma, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas