Inovācijas un uzņēmējdarbība

.
.
Inovācijas un uzņēmējdarbība

Programma attīsta radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavo uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Modris Ozoliņš, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā / organizācijas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai sestā (piektā*) līmeņa profesionālā kvalifikācija, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
* Profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam
Maksa gadā
€ 3 400 - Pilna laika klātienes
€ 3 400 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā / organizācijas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
Maksa gadā
€ 3 400 - Pilna laika klātienes
€ 3 400 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir, attīstot radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavot uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas;
- attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot valsts ekonomisko situāciju un konkrētu nozaru attīstības tendences, meklējot kopsakarības, un vērtējot situāciju uzņēmumā, valsts ekonomikā kopumā un dažādās vadībzinību jomās;
- pilnveidot pētniecības kompetenci, izstrādājot maģistra darbu un studiju darbus dažādu kursu ietvaros;
- attīstīt spējas apzināt problēmas un tās risināt, formulēt mērķus, piedāvājot atsevišķu problēmu praktiskus un inovatīvus risinājumus maģistra darbā un studiju kursu ietvaros;
- studiju procesa rezultātā attīstīt studējošo intelektu, veicināt viņu garīgo pilnveidošanos, sekmēt intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj definēt organizācijas darbības mērķus un stratēģiju, spēj plānot, organizēt un vadīt organizācijas efektīvu un racionālu funkcionēšanu visu iesaistīto pušu (valsts, īpašnieku, sabiedrības u.c.) ilgtermiņa interesēs, pielietojot apgūtās biznesa vadības kompetences;
- izprot inovāciju būtību un nozīmi, spēj integrēt inovācijas uzņēmējdarbībā;
- spēj vadīt jaunu produktu izstrādi, kombinējot teorētiskās zināšanas un praktiskās kompetences;
- spēj vadīt darbinieku kolektīvu dinamiski mainīgas biznesa vides apstākļos, strādāt komandā, spēj strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes;
- spēj pārstāvēt organizācijas intereses un sadarboties ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām nacionālā un starptautiskā vidē;
- spēj argumentēt un izskaidrot savu viedokli, diskutēt par profesionālās darbības jautājumiem;
- spēj orientēties pētniecisko metožu pielietošanā, īstenot jaunrades un pētniecisko darbu vadībzinību jomā;
- spēj uzsākt un īstenot uzņēmējdarbību.

Karjera

Uzņēmuma vadītājs plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanses, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c. Uzņēmuma vadītāja vietnieks plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu vienā vai vairākās uzņēmuma darbības jomās un aizvieto uzņēmuma vadītāju tā prombūtnes laikā.
Uzņēmuma vadītājs / vadītāja vietnieks strādā komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī iestādēs un organizācijās, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatāmas par komercsabiedrībām, bet savu darbību veic saskaņā ar komercdarbības principiem.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
1) profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā;
2) profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā.

Kontakti

Studijas