Darba aizsardzība

.
.
Darba aizsardzība

Programma sagatavo speciālistus ar profesionālām zināšanām un prasmēm darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās, kuri spēj izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Tatjana Tambovceva, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai vides aizsardzībā, vai profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija vai inženiera kvalifikācija, kas iegūta pēc vismaz 4 gadu studiju programmas un 2 gadu praktiskās darba pieredzes darba aizsardzības jomā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, fizikā, darbmācībā un juridiskajās zinātnēs, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu un vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā
Maksa gadā
€ 1 900 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistu, kuram ir zināšanas un prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības jomās, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās un kurš būtu spējīgs izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt atbilstoši Darba aizsardzības vecākā speciālista profesijas prasībām, kā arī turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
•sniegt zināšanas uzņēmu darba aizsardzības sistēmas izveidošanā un vadīšanā;
•darba aizsardzības likumdošanā, darba vides risku vadīšanā un ekspertīzē, darba drošības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālajās jomās, uzņēmējdarbības ekonomikā un vadīšanā, arodveselībā un darba medicīnā, apkārtējās vides aizsardzībā, kā arī pedagoģijas vai psiholoģijas jomās;
• attīstīt praktiskā darba iemaņas dažādu LR MK rīkojumu un noteikumu, Labklājības un Ekonomikas ministriju un to struktūrvienību izdoto noteikumu un instrukciju izmantošanā un prasmes studiju un prakses laikā iegūtās zināšanas izmantot, izstrādājot studiju darbus un projektus, kā arī maģistra darbu;
• veidot studentu prasmi saprast problēmas risināšanas mērķi, profesionāli piedalīties tā realizācijas projekta vadīšanā un izstrādāšanā, veicot nepieciešamās procedūras;
• nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām starptautiskajā praksē, zinātniskajā un didaktikas praksē;
• rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, t. sk., profesionālā kontekstā, stimulēt studentu attīstību par mūsdienīgu, atbildīgu un profesionāli rīcībspējīgu personību;
•attīstīt akadēmiskā personāla un studentu sadarbību, pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku
izmantošanu kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko
mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
1. spēj izveidot un vadīt uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu, integrēt uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā atbilstošu normatīvo aktu un standartu prasības darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā, novērtēt darba aizsardzības sistēmas efektivitāti uzņēmējdarbības kontekstā;
2. spēj vadīt un apmācīt cilvēkresursus darba un apkārtējās vides aizsardzības jautājumos,
organizēt nodarbināto un viņu pārstāvju līdzdalību darba aizsardzības jautājumu risināšanā, veikt to zināšanu, prasmju kontroli, izstrādāt darba aizsardzības instrukcijas un izglītojošus apmācību materiālus;
3. spēj veikt darba vides iekšējās uzraudzības plānošanu, īstenošanu un pilnveidošanu, organizēt pasākumus, kas nepieciešami iespējamu nopietnu vai tiešu briesmu novēršanai un nelaimes gadījumos darbā, organizēt nodarbināto arodveselības pasākumus uzņēmumā;
4. spēj veikt darba vides risku novērtēšanu un analīzi, izstrādāt darba vides risku vadības procedūras un piemērot atbilstošas metodes, īstenot darba vides risku vadību un uzraudzību, izvērtēt darba vides risku vadības un ieviesto pasākumu efektivitāti, t.sk. jauna darba aprīkojuma ieviešanu;
5. spēj piemērot vispārējās prasmes, zināšanas un kompetences profesionālajā darbībā, īstenot sociālās un pilsoniskās prasmes sociālā dialoga veidošanai sabiedrībā un uzņēmumā, lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, integrēt dažādu jomu zināšanas, dodot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, izstrādāt pārskatus, publikācijas un prezentācijas par pētniecības rezultātiem attiecīgajā nozarē un profesionālās darbības jomā.

Karjera

Studiju programmas absolvents pēc diploma saņemšanas iegūst „Kompetentā darba aizsardzības speciālista” statusu. Absolventi var strādāt valsts, pašvaldību iestādēs, kā arī komercuzņēmumos par darba aizsardzības speciālistu, LR likumdošanā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs veikt pedagoģisko darbu savā specialitātē.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Studijas