Drošības inženierija

.
.
Drošības inženierija

Baltijas valstīs unikāla studiju programma, kas apvieno civilo aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzību. Studiju programma atbilst ES prasībām un ir starptautiski akreditēta. Tu apgūsi zināšanas par visu trīs jomu likumdošanas prasību īstenošanu dažādās organizācijās, tai skaitā – arī bīstamajās nozarēs, kā arī gūsi zināšanas par darba vides novērtēšanu un darba tiesiskajām attiecībām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Māris Ziemelis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba aizsardzības inženierus- darba aizsardzības speciālistus, kuri var arī īstenot ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista funkcijas, veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un labās prakses principiem darba aizsardzībā, kā arī veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
-nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu un konkurētspējīgu izglītību drošības inženierijā, sagatavot studējošos praktiskam darbam;
-sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt iemaņas atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām drošības inženierim, atbilstoši normatīvo aktu prasībām darba, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistam;
- veicināt studējošo interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo zināšanu papildināšanu;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jomas un starptautiskās prakses attīstībai;
- rosināt studējošo interesi par valstī notiekošajiem procesiem tehnogēnās vides drošības jomā, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
-veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību izglītības veicināšanas un zinātniskajos projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
-spēj izveidot, ieviest un nodrošināt visaptverošu darba aizsardzības pārvaldības sistēmu, sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, kā arī plānot un realizēt nepieciešamās instruktāžas un apmācības darba aizsardzības jomā, nodrošināt obligāto veselības pārbaužu norisi, arodslimību gadījumu pārvaldību un nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
-spēj novērtēt darba vides riska faktorus, izvēloties un pielietojot dažādas darba vides riska novērtēšanas metodes un aprēķinus, kā arī sniegt priekšlikumus par inženiertehniskiem drošības risinājumiem, veicot atbilstošus aprēķinus, izstrādāt un organizēt darba vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumus līdz pieļaujamajam līmenim, kā arī veikt instruktāžu un apmācību nodarbinātajiem par darba vides riska faktoru ietekmi un aizsardzību pret tiem;
-spēj piedalīties darba vides pārveidē, jauna darba aprīkojuma un jaunu tehnoloģiju ieviešanas procesā, izvērtējot uzņēmuma izmantoto aprīkojumu atbilstību standartiem, nodrošināt bīstamo iekārtu drošības uzraudzību, kā arī noteikt drošības ierīces un tehnoloģijas, un veikt nodarbināto apmācību;
-spēj piedalīties ugunsdrošības, civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības risinājumu plānošanā un ieviešanā, nodrošināt nepieciešamos pasākumus krīzes komunikācijā, nodrošināt pirmās palīdzības pieejamību un realizāciju, kā arī piedalīties apdraudējuma apkārtējai videi novērtēšanas un mazināšanas pasākumos;
-spēj pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju un zināšanas, sekot līdzi darba aizsardzības un inžniertehniskajām aktualitātēm, plānot un organizēt darba aizsardzības pasākumus, lietot atbilstošas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī izstrādāt pārskatus, rakstīt publikācijas un sagatavot prezentācijas par novitātēm nozarē, veidot sociālo dialogu sabiedrībā, piedalīties uzņēmuma reputācijas veidošanā, sazināties valsts valodā (C2 līmenis) un vienā vai vairākās svešvalodās.

Karjera

Darba aizsardzības inženieris uzņēmumā veic darba vides iekšējo uzraudzību un pārvaldību. Darba aizsardzības inženieris pielieto inženiertehniskus risinājumus, veic sarežģītu darba vides riska faktor novērtēšanu un pārvaldību. Tas ietver dažādu nozaru tehnoloģisko procesu drošības novērtējumu, inženiertehnisko komunikāciju un sistēmu tehnisko projektu un cita veida tehniskās dokumentācijas darba drošības analīzi un pasākumu plāna izstrādi, drošības sistēmu analīzi un to pilnveidi, ugunsdrošības un uguns aizsardzības sistēmu novērtējumu, kā arī civilo aizsardzību un katastrofu pārvaldību.
Darba aizsardzības inženieris var darboties kā kompetents speciālists, piedalīties kompetentās institūcijas piedāvāto pakalpojumu sniegšanā darba aizsardzības jomā, kā arī strādāt uzņēmumos vai veikt valsts darba inspektora pienākumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas