Uzņēmējdarbības loģistika

.
.
Uzņēmējdarbības loģistika

Programma veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas, uzglabāšanas un transporta ekonomikas jomā atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču un spēju pilnveidošanu, pamatojoties uz jomas specifiku, tehnoloģijām, zinātnes sasniegumiem un teorētiskajām zināšanām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā / loģistikas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 100 - Pilna laika klātienes
€ 1 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus loģistikas un transporta ekonomikas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām (loģistikas vadītājs), kā arī sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina loģistikas un transporta ekonomikas jomā atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskajai videi atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību loģistikas un transporta ekonomikas jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskajai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskajā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj plānot un organizēt loģistikas procesus;
- spēj vadīt un analizēt loģistikas procesus;
- spēj īstenot loģistikas kontroles pasākumus;
- spēj kontrolēt loģistikas procesus;
- spēj vadīt loģistikas struktūrvienības darbu;
- spēj plānot preču un pakalpojumu plūsmas reģionālos tirgos;
- spēj strādāt ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
- spēj sekot līdzi un pārvaldīt loģistikas izmaksu un ieņēmumu aprēķinu veikšanu un maksājumu plūsmu;
- spēj nodrošināt vispārējos profesionālās darbības uzdevumus.

Karjera

Loģistikas struktūrvienības vadītājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju.
Loģistikas struktūrvienības vadītājs pārrauga loģistikas pakalpojumu kvalitāti; nosaka loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veic vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veido sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošina uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īsteno optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veido uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; sadarbojas ar uzņēmuma struktūrvienībām; stratēģiskajā līmenī atbild par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; vada un administrē loģistikas struktūrvienības personālu; nodrošina un pārvalda starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošina pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; nepieciešamības gadījumos īsteno plūsmu optimizāciju; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām, nosaka maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošina pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; nodrošina un pārvalda starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas