Visaptverošā kvalitātes vadība

.
.
Visaptverošā kvalitātes vadība

Studiju programma paredzēta kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas speciālistu sagatavošanai darbam dažādu nozaru uzņēmumos. Kvalitātes vadības speciālisti atbild par organizācijas darbības procesu sakārtošanu un to nepārtrauktu pilnveidošanu. Studiju laikā Tu varēsi specializēties vienā no piedāvātajiem virzieniem: transports vai būvniecība.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Inga Lapiņa, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā / procesu kvalitātes vadības inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot procesu kvalitātes vadības inženierus – speciālistus kvalitātes sistēmu inženierijā, kvalitātes nodrošināšanā, atbilstības novērtēšanā un risku pārvaldībā, veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, kā arī veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību kvalitātes inženierijā un atbilstības novērtēšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām procesu kvalitātes vadības inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju studiju programmas satura, studiju procesa un pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes inženierijas un atbilstības novērtēšanas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu un tālākam studijām, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu kvalitātes un procesu vadībā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj izveidot un ieviest organizācijas kvalitātes vadības sistēmu, ievērojot iesaistīto pušu intereses, kvalitātes riskus, sistēmām, produktiem un procesiem saistošos normatīvos aktus, standartus un citas prasības;
- spēj noteikt, izvērtēt un uzraudzīt procesu kvalitāti, lietot organizācijas vajadzībām atbilstošas procesu kvalitātes novērtēšanas metodes un instrumentus, analizēt un interpretēt iegūtos datus;
- spēj noteikt kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, veikt kvalitātes mērījumus un saistīto risku identificēšanu un izvērtēšanu;
- spēj plānot un īstenot atbilstības novērtēšanas programmu, organizēt un piedalīties iekšējā un ārējā kvalitātes vērtēšanas procesā;
- spēj plānot nepieciešamos resursus sistēmu, procesu un produktu kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei, noteikt iesaistītā personāla kompetenci un pilnvaras, vadīt kvalitātes pilnveides, nepilnību novēršanas un risku mazināšanas pasākumus;
- spēj novērtēt un pilnveidot organizācijas procesus un to mijiedarbību, izprot organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus un spēj novērtēt ar kvalitātes zudumu saistītās izmaksas;
- spēj nodrošināt sistēmām, procesiem un produktiem piemērojamo standartu, normatīvo aktu un citu prasību izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši bakalaura studiju līmenim ar pievienoto vērtību kvalitātes vadības un/vai atbilstības novērtēšanas jomā, izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, analizēt, interpretēt un prezentēt rezultātus;
- spēj strādāt individuāli un komandā, turpināt mācīties un izglītoties profesionālajā jomā, rīkoties ētiski un atbildīgu, lai neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi.

Karjera

Procesu kvalitātes vadības inženieris organizē tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko sistēmu un procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metožu lietošanas priekšlikumu izstrādi. Pārzina pamatdarbības, atbalsta un vadības procesu klasifikāciju, procesu identifikāciju, procesu efektivitātes un lietderīgumu mērījumu principus un procesu raksturotājus. Pārzina un prot lietot kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu organizācijas darbības efektivitātes un produktu kvalitātes paaugstināšanu. Veic kvalitātes risku identifikāciju un novērtēšanu, izstrādā priekšlikumus risku mazināšanas un novēršanas pasākumiem. Veido, vada kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu, plāno un īsteno kvalitātes sistēmas auditu. Rūpējas, lai organizācijas sistēmas, procesi un produkti apmierinātu klientu prasības un vajadzības, kā arī neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi. Pārzina organizācijas vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses, vada un īsteno kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi saskaņā ar organizācijas mērķiem un attīstības stratēģiju. Veic savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu, standartu un citas prasības, rosina konkurentu un citu organizāciju pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni.
Studiju programmas absolvents var strādāt gan kā procesu kvalitātes vadības inženieris, kvalitātes inženieris, kvalitātes vadības sistēmu speciālists, var veikt individuālo komercdarbību vai būt pašnodarbinātais, strādāt publiskās pārvaldes vai komercorganizācijās un citās organizācijās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas