Radošās industrijas*

.
.
Radošās industrijas*

*uzņemšana notiek Latvijas Kultūras akadēmijā. 2023. gadā pieejamas 10 budžeta vietas.

Radošo industriju studiju programmā tiek apvienotas mākslas un uzņēmējdarbības kompetences, lai sekmētu programmas absolventu spējas radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, radošu saturu un pieredzi, kas sekmētu spēju darboties mūsdienu mainīgajā, izaicinājumiem pilnajā vidē. Programmu kopīgi īsteno Latvijas Kultūras akadēmija un Rīgas Tehniskā universitāte, sadarbojas abu augstskolu mācībspēki, studentiem tiek nodrošināta pieeja abu augstskolu resursiem, nodarbības notiek abu augstskolu telpās. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Deniss Ščeulovs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds radošajās industrijās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 500 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Bakalaura akadēmiskās studiju programmas “Radošās industrijas” vispārīgais mērķis ir sagatavot radošus un motivētus starpdisciplinārus speciālistus darbam radošajās industrijās - dažādos nozares uzņēmumos, dažādās uzņēmējdarbības formās, ar padziļinātu izpratni par kultūras un mākslas procesiem un vēlmi sekmēt Latvijas tautsaimniecības un kultūras un radošo industriju izaugsmi.
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas radošajās industrijās. Tiks sagatavoti daudzpusīgi, konkurētspējīgi radošo industriju speciālisti. Programma apvieno mākslas un uzņēmējdarbības kompetences, lai sekmētu programmas absolventu spējas radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, radošu saturu un pieredzi, kas sekmētu spēju darboties mūsdienu mainīgajā, izaicinājumiem pilnajā uzņēmējdarbības vidē.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- sniegt studējošajiem starpdisciplināras zināšanas kultūras, mākslas, kā arī uzņēmējdarbības un radošuma jomās, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām;
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa akadēmisko augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, stiprināt studējošo darba ņēmēja un darba devēja kompetences, motivējot pašam kļūt par darba devēju, veidot jaunuzņēmumus;
- sekmēt kultūras un mākslas procesu padziļinātu izpratni, personības izaugsmi un radošumu, spēju saskatīt biznesa potenciālu radošās praksēs un attīstīt studējošo motivāciju darbam radošajās industrijās;
- attīstīt uzņēmējdarbības kompetences, darba plānošanas un prezentēšanas prasmes, sadarbības un komunikācijas prasmes, studiju laikā iesaistot studējošos nozares aktivitātēs un uzņēmumos;
- attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu, sekmēt akadēmiskā personāla un studējošo sadarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm;
- veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studējošo starptautisko mobilitāti un dalību projektos;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā absolvents:
- spēj novērtēt kultūras, mākslas vērtības, izprot kultūras mantojuma un laikmetīgās kultūras procesus un potenciālu, kultūras organizāciju darbības specifiku;
- spēj iekļauties uzņēmējdarbības vidē, paši sev radīt darba vietas, veidot jaunuzņēmumus, izprot ekonomikas likumsakarības; orientējas uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītājos;
- izprot radošo industriju specifiku, to ekonomisko, politisko, sociālo un tiesisko kontekstu, izprot dažādu radošo industriju nozaru vajadzības un radošo uzņēmumu darba vidi ietekmējošos faktorus Latvijā;
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt informāciju, pielietot zinātniskās pētniecības metodes un radošo industriju profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un svešvalodā, spēj prezentēt sava pētījuma rezultātus un argumentēt savu viedokli;
- spēj izstrādāt inovatīvus, mākslinieciskus, konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus atbilstoši pasūtītāja vajadzībām un laba dizaina principiem, pārzin kultūras un radošo industriju finansējuma modeļus;
- spēj piedāvāt preces un pakalpojumus atbilstošajai mērķauditorijai tirgū, izmantojot mūsdienīgus komunikācijas kanālus, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
- spēj pielietot iegūtās zināšanas praksē dažādās radošo industriju jomās, analizēt uzņēmumu darbības rādītājus, izprast radošo industriju starpdiciplinaritāti; spēj sadarboties, iekļauties komandas darbā, rīkoties ētiski, sociāli atbildīgi un izlēmīgi.

Karjera

Studiju programmas absolventi būs speciālisti, kuri spēs piedāvāt daudzpusīgus inovatīvus risinājumus. Absolventi varēs strādāt radošo industriju, kultūras, mākslas, dizaina, uzņēmējdarbības jomās un tām radniecīgās nozarēs, spēs paši veidot jaunus produktus un pakalpojumus, dibināt uzņēmumus, piedalīties starta-uzņēmējdarbībā, strādāt radošo industriju uzņēmumos un kultūras organizācijās, organizēt projektus un pasākumus, atbalstīt radošo personu karjeru veidošanu, sekmējot kultūras, un radošo industriju attīstību dažādos sektoros. Studiju programmas absolventi spēs arī veikt pētījumus nozarē, lai veidotu sabiedrībā izpratni par radošo industriju nozīmi.
Studiju vispārīgie un atbilstošās nozares studiju priekšmeti nodrošinās plašu redzesloku, starpdisciplināras kompetences, kā arī veidos pamatu turpmākām studijām maģistrantūrā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju programmā “Radošās industrijas” imatrikulē:
1) reflektantus ar vispārējo vidējo izglītību. Jābūt iepriekš nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem matemātikā, angļu (vai vācu, vai franču) valoda; latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā);
2) reflektantus ar profesionālo vidējo izglītību. Jābūt iepriekš nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem matemātikā, angļu (vai vācu, vai franču) valoda; latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā);
3) reflektantus ar pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību humanitārajās, sociālajās zinātnēs.

Kontakti

Studijas