Vadīšana starptautiskos uzņēmumos

.
.
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos

Bakalaura studiju programma «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» (studijas notiek angļu valodā) Rīgas Biznesa skolā ir izveidota sadarbībā ar vadošajām biznesa skolām Eiropā un ASV - BI Norvēģijas Biznesa skolu un Bufalo Universitātes Vadības skolu. Programmā ietvertas vadībzinātnes un biznesa tēmas, piemēram, finanses, ekonomika, mārketings, likumdošana un starpkultūru komunikācija. Trīs studiju gados studentam jāīsteno 12 nedēļu prakse. Programmā ir iespēja iegūt dubulto diplomu, vienu gadu mācoties kādā no sadarbības universitātēm.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Rīgas Biznesa skola
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Claudio Andres Rivera, Doktors, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 5 100 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

RBS realizētā ”Vadīšana starptautiskos uzņēmumos” (nosaukums angļu valodā – Bachelor of Business Administration „Management in International Business”, BBA) studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistus darbam starptautiskajā biznesa vidē. BBA studiju programmas mērķis un uzdevumi ir saskaņā ar Latvijas un ārzemju darba tirgus profesiju standarta "Uzņēmumu vadītājs", biznesa skolu profesionālo organizāciju (AACSB, EFMD un CEEMAN) prasībām un ieteikumiem, kā arī saskaņā ar RBS vīziju un misiju. Studiju programmas uzdevumi raksturo mācību procesā sasniedzamo zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni. Atbilstoši mūsdienu vadīšanas apmācības prasībām, studiju programmā uzdevumos ir iekļauti ētikas, tehnoloģiju, informācijas apstrādes un sintezēšanas, kā arī stratēģijas aspekti.

Uzdevumi

Studiju programmas detalizēti uzdevumi ir šādi:
- sagatavot starptautisku uzņēmumu un organizāciju speciālistus, kas izveido priekšlikumus un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatprincipu iespējamos attīstības variantus, plāno, koordinē un kontrolē atsevišķu projektu vai struktūrvienību darbu;
- dot iespēju studentiem iegūt pamata un specializētās zināšanas vadības zinātnes nozarē, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, kas ļauj piemērot iegūtās zināšanas starptautisku uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistu ikdienas darbā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi būs ieguvuši pamata un specializētās zināšanas vadības zinātnes nozarē, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, kas ļaus piemērot iegūtās zināšanas starptautisku uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistu ikdienas darbā.
Balstoties uz iegūtajām zināšanām absolventi spēs analizēt starptautisku uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistu problēmas, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt par starptautisko uzņēmumu un organizāciju speciālistiem, kuri izveido priekšlikumus, formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatprincipu iespējamos attīstības variantus, plāno, koordinē un kontrolē atsevišķu projektu vai struktūrvienību darbu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Uzņemšana notiek, ņemot vērā četras kritēriju kategorijas:
1. Iepriekšējās izglītības rezultātus (centralizēto eksāmenu rezultātu novērtējums, vidējās izglītības sekmju izraksti);
2. Angļu valodas prasmes (TOEFL iBT vai TOEFL ITP, vai IELTS);
3. Ārpusskolas nodarbības, personīgos sasniegumus, interviju.

Lai veiktu reflektantu ranžēšanu, visi kritēriji tiek summēti, ievērojot svara koeficientus.

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas