Ekonomika

.
.
Ekonomika

Programma sagatavo ekonomistus, kuru zināšanas un kompetence ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus. Studējot Tu pilnveidosi prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ekonomikā, pētniecības darba iemaņas un prasmes izmantot atbilstošās datorprogrammas ekonomisko procesu analizēšanai un prognozēšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Ekonomika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ilze Judrupa, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība, angļu valodas pārbaudījums (studijām angļu valodā).
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 4 gadi
Mērķis

Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam bakalaura grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas teorētiskās zināšanas; sagatavot speciālistus, kuri spēj analītiski izprast procesu norisi ekonomikas jomā un kuru zināšanas un kompetences ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- dot iespēju studējošajiem bakalaurantūrā iegūt akadēmisko grādu ekonomikas jomā un nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot studentus tālākām studijām maģistrantūrā;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu atbilstoši ekonomiskām izmaiņām valsts un starptautiskā mērogā, kā arī zinātnē un didaktikas praksē;
- veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju un kompetenču izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskā darbībā;
- attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu viņu spēju sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem strādāt valsts institūcijās un tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos ekonomikas jomā, t.sk. prasmi iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spēju pieņemt lēmumus, darboties sociāli atbildīgā vidē u.c.;
- veicināt dažāda rakstura ekonomisko procesu izpratni tautsaimniecībā un sniegt nepieciešamo zināšanu apguvi nozaru skatījumā;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- izprot ekonomikas teorijas likumsakarības, izvērtē tautsaimniecībā notiekošos procesus un problēmas;
- spēj noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus finanšu resursu izmantošanā;
- izprot un orientējas Eiropas Savienības struktūrā un politikas pamatvirzienos;
- izprot uzņēmuma, valsts vai nevalstiskās institūcijas darbības principus un saimnieciskās darbības rādītājus;
- prot iegūt, apstrādāt, analizēt un izmantot informāciju;
- spēj izmantot informāciju tehnoloģijas konkrētu ekonomisko jautājumu risināšanai;
- spēj veikt pētījumus par ekonomikas attīstības jautājumiem, interpretēt un analizēt to rezultātus;
- spēj kvalificēti sagatavot un prezentēt ar ekonomikas jautājumiem saistītus projektus;
- spēj pielietot iegūtās zināšanas, strādājot komandā vai individuāli un nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Karjera

Studiju programmas absolventi var ieņemt amatus valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas