Viedā elektroenerģētika

.
.
Viedā elektroenerģētika

Studiju programma ir orientēta uz Latvijas un ārējā darba tirgus prasību nodrošināšanu ar speciālistiem elektroenerģētisko sistēmu un tīklu, kā arī energosaimniecības jomā. Tā spēj identificēt enerģētikas nozares vajadzības un piedāvā pielietot viedās tehnoloģijas taupīgai un efektīvai elektroenerģijas izmantošanai, integrējot apmācības procesā iegūtās zināšanas mūsdienu elektroenerģētisko sistēmu jomā tādā veidā, lai studējošais, pēc grāda iegūšanas, spētu uzsākt gan praktisku darbību nozarē, gan arī turpināt studijas augstākā līmenī akadēmiskajā vai profesionālajā (ar vadoša elektroinženiera kvalifikācijas iegūšanas iespēju) maģistrantūrā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
50 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Aleksandrs Dolgicers, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds enerģētikā un elektrotehnikā / elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 550 - Pilna laika klātienes
€ 2 880 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir jaunas absolventu paaudzes sagatavošana elektroenerģētisko sistēmu un tīklu, elektroenerģijas pārvades un sadales, to režīmu, stabilitātes un drošuma jomā, aktīvi ieviešot viedās tehnoloģijas, proti:
• optimālas vadības tehnoloģijas, piemērojamas enerģijas tirgum, kā arī ražošanai, pārvadei, sadalei, patēriņam un enerģijas taupīšanai;
• ekspertīze enerģijas pieprasījumā un taupībā, efektīvas enerģijas izmantošanas paņēmieni būvniecības, rūpniecības, primārajā sektorā un transporta nozarē;
• dažādu vadības sistēmu un energoefektivitātes modeļu izstrāde un integrēšana.

Uzdevumi

Galvenais uzdevums ir sagatavot kvalificētus speciālistus sekmīgai nākotnes problēmu risināšanai:
• darba režīmu kontrole un vadība visiem dalībniekiem, kas iesaistīti enerģijas ražošanas, pārvades un patēriņa procesā (ražotāji, tirgotāji, lielie un mazie patērētāji);
• ātra reakcija uz izmaiņām dažādos energosistēmas parametros un droša energoapgāde pārvades un sadales tīklos, ar lielu saražotās vēja un saules enerģijas daļu;
• «izkliedētas» energosistēmas efektīvas un mūsdienīgas decentralizētās vadības panākšana;
• izglītojošs darbs pasīvo patērētāju vidū (mazie atjaunīgo energoresursu patērētāji), padarot tos par pieprasījumreakcijas procesa aktīviem dalībniekiem kā ražotājlietotājus, lai nodrošinātu ieguvumu efektīvu realizāciju.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents spēj:
• identificēt, pamatot un formulēt energosistēmas stabilas darbības nodrošināšanas problēmas, pamatojoties uz zināšanām par elektroenerģētisko sistēmu, rūpniecības u.c. uzņēmumu elektroiekārtās noritošo procesu fizikālajiem pamatiem;
• identificēt iespējamus avārijas režīmus, aprēķināt to parametrus un iespējamo negatīvo ietekmi, veikt gan pretavārijas esošās automātikas darbības analīzi, gan sintezēt jaunas pretavārijas automātikas algoritmus un iekārtas;
• efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku dažādu uzdevumu risināšanai, projektēšanai, ka arī procesu vadīšanai un kontrolei;
• parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu un profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
• ievērot darba aizsardzības noteikumus;
• attīstīt praktiskās iemaņas, iepazīstoties ar elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, remonta organizāciju un tehnoloģiju;
• novērtēt un nodrošināt informāciju par spēkā esošiem valsts standartiem un normatīviem materiāliem;
• komunicēt, konsultēt, sadarboties un argumentēt viedās enerģētikas mērķus un rezultātus.

Karjera

Iegūtās zināšanas un prasmes un kompetences ļauj programmas absolventiem sākt darbu elektroenerģētikas un energobūvniecības jomu uzņēmumos, sagatavojot augsta līmeņa speciālistus viedo energosistēmu (tajā skaitā elektroapgādes, elektrisko tīklu un sistēmu vadības vai elektrisko mašīnu un aparātu) specializācijā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas