Viedās datortehnoloģijas

.
.
Viedās datortehnoloģijas

Programma ir veidota, lai sagatavotu speciālistus viedo datortehnoloģiju risinājumu izveidē un uzturēšanā. Studiju programma nodrošina izpratni par inženierzinātņu principiem, kas nepieciešami efektīvu, inovatīvu tehnoloģiju piemērošanai datorgrafikā, datorredzē un datorvadībā, kā arī sniedz iespēju apgūt datortīklu tehnoloģijas. Ietver studiju kursus, kas sedz viedo datortehnoloģiju teorētiskos pamatus, piemēram, algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru. Tāpat studiju programmas saturs iekļauj praktiski orientētus un specializētos studiju kursus, piemēram, grafiskie redaktori un animācijas veidošanas programmatūra, lietu interneta tehnoloģijas, 3D grafikas modelēšanas un animācijas pamati, robotu vadības sistēmas un citi.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
90 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Dmitrijs Bļizņuks, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu bakalaura grāds viedajās datortehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 250 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorredzes, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izveidot un uzturēt viedo datortehnoloģiju risinājumus dažādu automatizācijas un vizualizācijas problēmu risināšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas viedajās datortehnoloģijās;
- sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai industriālajos uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts iestādēs;
- attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi;
- nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
- veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem;
- attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas;
- skaidrot un popularizēt viedo datortehnoloģiju lomu sabiedrībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj izmantot inženierzinātņu principus viedo datortehnoloģiju metodes datorgrafikā, datorredzē, datorvadībā un datortīklu tehnoloģijas jomā;
- spēj izskaidrot viedo datortehnoloģiju teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru;
- spēj izmantot viedās datortehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu izveidi, datorgrafiku, datorredzi, datorvadības aparatūras un programmatūras izstrādi;
- spēj plānot un nodrošināt uzņēmuma inteliģentu sistēmas darbību;
- spēj izstrādāt un analizēt sarežģītu sistēmu modeļus;
- spēj strukturēt un analizēt liela apjoma kvantitatīvos datus;
- spēj integrēt atsevišķās sistēmas un izstrādāt automatizācijas un vizualizācijas risinājumus;
- spēj komunicēt ar viedo datortehnoloģiju uzdevumu pasūtītājiem un risināt tos, izmantojot viedās datortehnoloģijas;
- spēj īstenot pētījumus viedo datortehnoloģiju jomā.

Karjera

Studiju programma sagatavo studentus praktiskai darbībai viedo tehnoloģiju jomā, veicinot spējas izstrādāt un analizēt sarežģītu sistēmu modeļus, plānot un nodrošināt uzņēmuma inteliģentu sistēmu darbību, kā arī integrēt atsevišķās sistēmas, izstrādāt datortīklu, automatizācijas un vizualizācijas risinājumus.
Absolventi ir gatavi strādāt dažādos nozarēs, kur nepieciešama viedo datortehnoloģiju izpratne un pielietojums, spējot komunicēt ar uzdevumu pasūtītājiem un risināt kompleksas problēmas, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Turklāt studiju programma veicina pētniecisko prasmju attīstību, sagatavojot absolventus pētījumu veikšanai viedo datortehnoloģiju jomā.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

Studijas