Loģistika

.
.
Loģistika

Programma veidota, lai sagatavotu loģistikas speciālistus loģistikas un transporta ekonomikas jomā, atbilstoši profesijas standarta prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku. Studiju procesa īstenošanā iesaistīts gan universitātes akadēmiskais personāls, gan nozaru pārstāvji un augsti kvalificēti jomas praktiķi, kuru pamatdarbs un praktiskā pieredze veidojusies jomas uzņēmumos un iestādēs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Transporta pakalpojumi
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
- / loģistikas speciālists
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 000 - Pilna laika klātienes
€ 1 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir veidot studentu profesionālo kompetenci darbam loģistikas jomā atbilstoši profesijas standartam “Loģistikas speciālists”, kā arī veidot pētniecības prasmes, lai sagatavotu speciālistus, kuri spēj nodrošināt loģistikas pamatprocesus, kā arī veidot izpratni par loģistikas ietekmi uz vidi un atbildīgu saimniekošanu.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību loģistikas jomā;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas;
- veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā;
- attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju, nepieciešamības gadījumā arī pārkvalificēties;
- veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu formulēšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā;
- stimulēt studenta attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt loģistikas jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni;
- spēj veikt praktiskus uzdevumus loģistikas speciālista profesijā, parādīt prasmes, kas ar loģistiku saistītām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus;
- spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai atbilstoši profesijas standartam veiktu konkrētus uzdevumus;
- veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas;
- spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas;
- spēj atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai,
- spēj piedalīties loģistikas jomas attīstībā, parādīt, ka izprot Loģistikas speciālista vietu plašākā sociālā kontekstā.

Karjera

Atbilstoši profesijas standartam, kas izstrādāts apkopojot nozares darba devēju ieteikumus, Loģistikas speciālists operatīvajā līmenī plāno un organizē preču un kravas pārvietošanas un uzglabāšanas un citus loģistikas procesus uzņēmumā, izvērtē uzņēmuma loģistikas procesu nepilnības, analizē organizācijas loģistikas izmaksas un statistiku, organizē preču glabāšanu un kustību noliktavā, plāno resursus noliktavas procesu nodrošināšanai, lieto noliktavas uzskaites sistēmas, organizē darbu ar piegādātājiem, kontrolē uzņēmuma krājumu līmeni, nodrošina ražošanas materiālu iekšējo plūsmu, plāno maršrutu un/vai izvēlas pārvadātāju, aprēķina pārvadāšanas izmaksas, sagatavo transportēšanas pavaddokumentus, uztur attiecības ar pārvadājumā iesaistītajām pusēm, veic izmaksu kontroli.
Loģistikas speciālists strādā patstāvīgi vai loģistikas vadītāja pakļautībā pasažieru un kravu transporta, kravu ekspedīcijas, ražošanas, vairum-/mazumtirdzniecības uzņēmumos, noliktavās, ostu termināļos un citās organizācijās, kuru darbība saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari un/ vai ražošanu. Loģistikas speciālists vada nelielu loģistikas darbinieku grupu atsevišķu funkciju veikšanai.
Studiju programmas absolventi strādās uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un vietējiem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās uz valsts budžeta finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika studijām un pilna laika maksas studijām ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Kontakti

Studijas