Loģistika un piegādes ķēdes drošība

.
.
Loģistika un piegādes ķēdes drošība

Programma veidota, lai sagatavotu augstākā līmeņa piegādes ķēdes vadītājus, struktūrvienību un/vai uzņēmumu vadītājus atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku. Ņemot vērā sfēras specifiku, daļa studiju kursu tiek realizēti angļu valodā, lai pilnveidotu tieši profesionālās terminoloģijas lietošanu starpvalstu uzņēmējdarbības attīstībā un sekmīgu sadarbību ar citu valstu struktūrām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. Studiju procesa realizēšanā iesaistīts gan universitātes akadēmiskais personāls, gan nozaru pārstāvji un augsti kvalificēti jomas praktiķi, kuru pamatdarbs un praktiskā pieredze veidojusies jomas uzņēmumos un iestādēs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Transporta pakalpojumi
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds piegādes ķēdes vadīšanā / piegādes ķēdes vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā un loģistikas vadītāja profesionālā kvalifikācija vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 500 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds piegādes ķēdes vadīšanā / piegādes ķēdes vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība komerczinību un administrēšanas, ekonomikas, tiesību, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās vai tam pielīdzināma izglītība un viena gada darba pieredze loģistikas jomā.
Maksa gadā
€ 2 500 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds piegādes ķēdes vadīšanā / piegādes ķēdes vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Akadēmiskais bakalaura grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, vides zinātnēs, ekonomikā, vadībzinātnē un administrēšanā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 500 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir veidot studentu profesionālo kompetenci darbam loģistikas un piegādes ķēdes vadīšanas un tās drošības jomā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, lai sagatavotu speciālistus, kuri spēj nodrošināt augstu kvalitāti visos piegādes ķēdes procesos, kā arī veidot izpratni par piegādes ķēdes ietekmi uz vidi un atbildīgu saimniekošanu.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra līmenim, profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību loģistikas un piegādes ķēdes drošības jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskajai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu doktorantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- veicināt studentu un akadēmiskā personāla sadarbošanos zinātnisko pētījumu jomā, pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu gan studiju procesā, gan praksē, kā arī veicināt starptautisko mobilitāti un dalību vietējos un starptautiskos projektos;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj noteikt organizācijas piegādes ķēdes vadības stratēģiju atkarībā no darbības specifikas;
- spēj analizēt ražošanas, tirdzniecības un pārvadājumu globalizācijas un specializācijas tendences un noteikt galvenos piegādes ķēdes KPI (galvenie veiktspējas rādītāji);
- spēj organizēt piegādes ķēdes vadību un kontroli saskaņā ar organizācijas noteikto stratēģiju;
- spēj pilnveidot piegādes ķēdes procesu, meklējot iespējamos risinājumus;
- spēj identificēt un novērst vājās vietas piegādes ķēdes vadības procesos;
- spēj uzraudzīt izveidotās piegādes ķēdes drošības risku vadības sistēmas darbību;
- spēj strādāt gan individuāli, gan komandā, izmantojot savas zināšanas un prasmes, kā arī spēj uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem;
- spēj patstāvīgi veikt pētījumus ar zinātnisku un praktisku vērtību loģistikas un piegādes ķēdes drošību jomā, argumentēti aizstāvēt un prezentēt savu viedokli.

Karjera

Piegādes ķēdes vadītājs nosaka organizācijas vispārējās piegādes ķēdes vadības stratēģiju, tās pārvaldību un kontroli, vada piegādes ķēdē iesaistīto darbinieku komandu, atbild par visas piegādes ķēdes procesu uzlabošanu (aptverot visus piegādes ķēdē esošos procesus sākot no izejmateriālu ieguves un galaproduktu ražošanas līdz to izplatīšanai galapatērētājam, t.sk. ietverot informācijas sistēmu izmantošanu, kas nepieciešamas šo darbību koordinēšanai, vides aizsardzību u.c. faktorus), izmantojot inovācijas un tehnoloģiskos jauninājumus piegādes ķēdes darbībā. Studiju programmas absolventi strādās uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un vietējiem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Kontakti

Studijas