Būvniecība

.
.
Būvniecība

Studiju programma, kuras izveidē piedalījušies vadošie Nīderlandes augstākās profesionālās izglītības eksperti, sagatavo kvalificētus būvdarbu organizatorus vienai no Latvijas straujāk augošajām nozarēm - ceļu būvniecībai. Studijās izmantoti moduļveida apmācības elementi. Praktiskās iemaņas topošie transportbūvju inženieri iegūst praksēs vadošajos nozares uzņēmumos, kas bieži kļūst par viņu darbavietām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ilze Paeglīte, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
– / ēku būvdarbu vadītājs vai transportbūvju būvdarbu vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 920 - Pilna laika klātienes
€ 2 540 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai.

Uzdevumi

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un ekonomiskos kursus, kā arī humanitāros un sociālos kursus.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;
- spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai;
- spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties;
- ir motivēti turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē;
- spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu;
- spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti.

Karjera

Būvdarbu organizators transportbūvēs (Ceļu/tiltu būvniecība un projektēšana) pārzina Latvijas būvniecības likumdošanu un ceļu būvniecības standartus; pārzina uzņēmuma vadīšanas pamatus; prot veikt būvdarbu operatīvu plānošanu, orientējas darba likumdošanā; izprot ceļu projektēšanas un aprēķinu pamatus; spēj novērtēt būvmateriālu īpašības un izvēlēties tos; spēj novērtēt ceļu būvmašīnas, iekārtas, mazās mehanizācijas līdzekļus, būves tehnoloģisko aprīkojumu un izvēlēties to; pārzina būvuzņēmējdarbības pamatus; prot nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši darba rasējumiem, darbu veikšanas projektam un būvnormatīviem, kā arī darba drošības un aizsardzības prasībām; prot organizēt un vadīt būvdarbus pareizā tehnoloģiskā secībā, kvalitatīvi, ar ekonomisku materiālu un darba laika patēriņu; prot veikt autoceļa un to būvju nospraušanas darbus un realizēt būvdarbu ģeodēzisko kontroli; pārzina tiltu konstrukcijas un to elementus, slodžu shēmas un darbību; spēj aprēķināt vienkāršus tilta elementus; pārzina tiltu būvniecības pamatus; spēj veikt būvdarbu apjomu uzmērījumus un aprēķinus, materiālu patēriņa, transporta līdzekļu, energoiekārtu un mehānismu darba uzskaiti; spēj kvalificēti analizēt būvdarbu tehnoloģiskos procesus, piedalīties uzņēmuma darba ekonomiskajā analīzē; prot sastādīt un realizēt mazā būvuzņēmuma biznesa plānu.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

Studijas