Informācija par izsolēm

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku Latvijas patentu Nr. 15497, Nr. 15570, Nr. 15571, Nr. 15578, Nr. 15580 izmantošanas tiesību izsoli

Izsoles objekts – vienkārša licence sekojošu Latvijas patentu izmantošanas tiesībām:

  1. Latvijas patents Nr. 15497 «Saules gaismā aktīvu cinka oksīda-titāna oksīda plānās kārtiņas iegūšanas paņēmiens».
  2. Latvijas patents Nr. 15570 «Slāņaini polimērmateriālu fleksoelektriķi».
  3. Latvijas patents Nr. 15571 «Keramisks filtrs ar katalītisku pārklājumu».
  4. Latvijas patents Nr. 15578 «Skoliozes pacientu paškorekcijas novērtēšanas ierīce».
  5. Latvijas patents Nr. 15580 «Sistēma un paņēmiens cilvēka un vides parametru noteikšanai un komunikācijai».

Izsoles dalībnieks var pieteikties uz vienu vai vairāku Latvijas patentu licenci.

Izsoles objekta sākumcena:

  1. Latvijas patentam Nr. 15497 «Saules gaismā aktīvu cinka oksīda-titāna oksīda plānās kārtiņas iegūšanas paņēmiens» – ikgadējie garantētie maksājumi 330,00 EUR apmērā katru gadu, neieskaitot PVN.
  2. Latvijas patentam Nr. 15570 «Slāņaini polimērmateriālu fleksoelektriķi» – ikgadējie garantētie maksājumi 100,00 EUR apmērā katru gadu, neieskaitot PVN.
  3. Latvijas patentam Nr. 15571 «Keramisks filtrs ar katalītisku pārklājumu» – ikgadējie garantētie maksājumi 200,00 EUR apmērā katru gadu, neieskaitot PVN.
  4. Latvijas patentam Nr. 15578 «Skoliozes pacientu paškorekcijas novērtēšanas ierīce» – ikgadējie garantētie maksājumi 300,00 EUR apmērā katru gadu, neieskaitot PVN.
  5. Latvijas patentam Nr. 15580 «Sistēma un paņēmiens cilvēka un vides parametru noteikšanai un komunikācijai» – ikgadējie garantētie maksājumi 300,00 EUR apmērā katru gadu, neieskaitot PVN.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektiem, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 29. novembra plkst. 10.00 un nosūtot uz e-pasta adresi līdz tās pašas dienas plkst. 12.00.

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12–104, LV-1048, Rīgā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: «Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei. Neatvērt līdz 2022. gada 29. novembra plkst. 10.00.» līdz 2022. gada 29. novembra plkst. 10.00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 29. novembra plkst. 13.00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.1. pasākuma «Praktiskas ievirzes pētījumi» projektu Nr. 1.1.1.1/16/A/020 «Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām», Nr. 1.1.1.1/16/A/013 «Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas», Nr. 1.1.1.1/16/A/077 «Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai» un Nr. 1.1.1.1/16/A/079 «Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde» ietvaros.

Izsoles rezultāti