EBCC Model

RTU īsteno Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektu Nr. 2017-1-LV01-KA203-035426 «Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību» (EBCC Model).

EBCC Model - Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību, projekta mērķis ir izstrādāt universitāšu, industrijas un pašvaldības sadarbības modeli un vadlīnijas tā īstenošanai.

Svarīgs universitātes darbības aspekts ir sadarbība ar reģionālajām pašvaldībā. Eiropas augstākās izglītības iestādes ir izveidojušas partneru tīklu, tostarp reģionālās pašvaldības un citas ieinteresētās personas, bet bieži sadarbība ar pašvaldībām tiek īstenota neregulāri, izmantojot līgumdarbu līgumus. Tādēļ šī sadarbība ir jāveido sistemātiska, ilgtermiņa un savstarpēji saprotamām un vēlama.

Šāda sadarbības modeļa izveide ļaus veidot progresīvas studiju programmas, kuru pamatā ir reālas reģionu problēmas, tādejādi uzlabojot studentu praktisko pieredzi, veicinot augstākās izglītības iestāžu iesaistīšanos reģionu biznesa problēmu risināšanā, kā arī veidojot ciešāku akadēmiskā personāla sadarbību ar reģionālo pašvaldību pārstāvjiem.

EBCC Model projekts paredz 4 galvenās aktivitātes:
  • Veikt inženieru prasmju analīzi inovatīvu produktu izstrādei, balstoties uz reģionu vajadzībām;
  • Izstrādāt vadlīnijas inženiertehniskās projektēšanas un inovatīvu produktu izstrādes prasmju ieviešanai inženierzinātņu programmās;
  • Izstrādāt vadlīnijas un veikt praktiskus piemērus, kā izmantot ātru prototipu, lai iegūtu praktiskās iemaņas izstrādājumu projektēšanas jomā;
  • Izveidot ilgtspējīgas partnerības modelis starp augstākās izglītības iestādēm, pašvaldībām un nozares pārstāvjiem reģionā.
Sasniedzamie rezultāti:
  • Izstrādāts ilgtspējīgas partnerības modelis starp augstākās izglītības iestādēm, reģionālajām pašvaldībām un nozari, kas palielinātu augstākās izglītības iestāžu izglītības kvalitāti un stiprinātu tās lomu inovāciju veidošanai reģionu attīstībā;
  • Veikta inženieru prasmju analīze inovatīvu produktu izstrādei, pamatojoties uz reģionu vajadzībām;
  • Izstrādātas vadlīnijas prasmju ieviešanai, kas saistītas ar inženiertehnisko projektu izstrādi un inovatīvu produktu izstrādi inženierzinātņu programmās;
  • Izstrādātas vadlīnijas un realizēti praktiski piemēri ātrai prototipēšanai, lai iegūtu praktiskās iemaņas izstrādājumu projektēšanas jomā.

Aicinām visus interesentus piedalīties aptaujā par inženierim nepieciešamajām prasmēm.

Aptaujas rezultāti

Projekta partneri:
European Society for Engineering Education
The School Of Mechanical Engineering
The area of Plaine Commune
Aristotle University of Thessaloniki

Projekta vadītājs: Biznesa attīstības un investīciju departamenta Biznesa attīstības nodaļas vadītājs Dr. sc. ing. Ilmārs Vīksne
Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2017. - 30.09.2019.
Projekta Nr. 2017-1-LV01-KA203-035426

_