Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Rīgas Tehniskā universitāte, informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 «Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību» (turpmāk – Noteikumi), tiek sniegts atbalsts nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.

Atbalsts var tikt piešķirts par laikposmu no 2020. gada 10. jūnija līdz 2021. gada 30. jūnijam, ievērojot, ka nomnieks saskaņā ar Noteikumiem RTU iesniegumu var iesniegt:

  • par laikposmu no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim – līdz 2021. gada 31. janvārim;
  • par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam – līdz 2021. gada 31. jūlijam vai, ja atbalsta pasākumu sniedz atbilstoši Noteikumos 14. punktam, – līdz 2021. gada 14. jūnijam.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam ir jāatbilst visiem Noteikumos 3.punktā minētiem kritērijiem, un proti:

  • nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
  • ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
  • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
  • nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
  • nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un kompensēt zemes nomas maksu, ja iznomāta ēka/telpas, kas atrodas uz privātpersonai piederošas zemes.

RTU piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Iesniedzot, šādu iesniegumu, nomniekiem papildus būs jāiesniedz paskaidrojums, norādot atsauces uz tiesību normām, kas nepieļauj izmantot nomas objektu atbilstoši iznomāšanas mērķim.

Lai saņemtu atbalstu nomnieks iesnieguma iesniegšanas dienā vienotajā «de minimis» atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski «de minimis» uzskaites veidlapu par citu saņemto «de minimis» atbalstu, vai jānorāda «de minimis» atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. «De minimis» uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS.

Iesniegumu veidlapas:

Iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai;

Iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz vai nosūtot ar pasta starpniecību uz adresi Kaļķu iela 1, Rīgā, LV-1658 (Tiesiskā nodrošinājuma nekustamā īpašuma jautājumos nodaļai).

Atbalsta saņēmēji

Universitāte