Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību no 11.10.2021.

Rīgas Tehniskā universitāte, informē, ka, 2022. gada 29. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumos Nr.453 «Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību» (turpmāk – arī Noteikumi).

Atbalsts var tikt piešķirts par laikposmu no 2010. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim. Nomnieks par minēto laikposmu RTU var iesniegt iesniegumu līdz 2022. gada 31. martam.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam ir jāatbilst visiem Noteikumu 3.1 punktā minētiem kritērijiem, un proti:

  1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta perioda mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, samazinājušies vismaz par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
  2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
  4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
  5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un kompensēt zemes nomas maksu.

RTU piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Iesniedzot šādu iesniegumu, nomniekiem papildus jāiesniedz pamatojums, kādi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir lieguši izmantot nomas objektu atbilstoši iznomāšanas mērķim. Biedrībām un nodibinājumiem jānorāda, kādi valstī pastāvošie ierobežojumi ir ietekmējuši to darbības veidu.

Savukārt, ja nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim, par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Iesniedzot šādu iesniegumu, nomniekiem papildus jāiesniedz pamatojums, ka ieņēmumu samazinājums ir veidojies sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, norādot, kādi saimnieciskās darbības ierobežojumi ir ietekmējuši ieņēmumu samazinājumu. Biedrībām un nodibinājumiem jānorāda, kādi valstī pastāvošie ierobežojumi ir ietekmējuši to darbības veidu.

Lai saņemtu atbalstu nomnieks iesnieguma iesniegšanas dienā vienotajā «de minimis» atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski «de minimis» uzskaites veidlapu par citu saņemto /«de minimis» atbalstu, vai jānorāda «de minimis» atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. «De minimis» uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS.

Iesniegumu veidlapas:

Iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai;

Iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz vai nosūtot ar pasta starpniecību uz adresi Meža iela 1 k1, Rīga, LV-1048 (Tiesiskā nodrošinājuma nekustamā īpašuma jautājumos nodaļai).

 

Atbalsta saņēmēji

Universitāte