SIA «Placis»

Nosaukums: SIA «Placis»
Reģistrācijas Nr. 40103092041
Rīga, Meža iela 1K-1,
Kontaktpersona: Kristīne Tomase
+371 67089227

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «Placis».

Atbilstības kritēriji:

1. RTU studiju un zinātnes infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai nozarē nepieciešamas specifiskas zināšanas un ātrs reaģēšanas un pakalpojumu izpildes laiks;

2. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.

«Placis» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis:

nodrošināt RTU ar būvniecības pakalpojumiem infrastruktūras nekustamo īpašumu uzturēšanā un izveidē, nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Kapitālsabiedrības uzdevumi 

Joma Uzdevumi
Būvpakalpojumi 
  • sniegt savlaicīgus būvpakalpojumus RTU struktūrvienībām
  • nodrošināt prakses vietas primāri RTU inženierzinātņu studentiem

Finanšu darbības rādītāji 2014. gadā

Publiski atvasinātas personas līdzdalības apmērs: 100%
Pamatkapitāls LVL 2902
Publiski atvasinātai personai izmaksātās dividendes EUR 0
Ieskaitījumi Valsts budžetā (t.sk. atskaitījumi un nodokļu maksājumi) EUR 689 670
Publiski atvasinātas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis Leonīds Ribickis
Līdzdalība citās kapitālsabiedrībā Ir 
Darbinieku skaits vidēji 2014. gadā 120 

 3) kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība šā likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

(2) Publiskas personas kapitālsabiedrībai un publiski privātajai kapitālsabiedrībai var būt līdzdalība citā kapitālsabiedrībā, ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem:

1) kapitālsabiedrības darbība atbilst publiskas personas līdzdalības nosacījumiem, kas paredzētiValsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā;

2) līdzdalība tieši nodrošina publiskas personas kapitālsabiedrības vai publiski privātās kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Gada pārskats SIA «Placis»

Universitāte