SIA «Laine»

Nosaukums: SIA «Laine»
Reģistrācijas Nr. LV40003075134
Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona: Iveta Sveržicka
+371 67289823

 

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «Laine».

Atbilstības kritēriji:

1. nekustamā īpašuma (ēku un zemesgabala Skolas ielā 11, Rīgā) uzturēsana, studentu un mācībspēku izmitināšanas pakalpojumu sniegšana. Veikto kapitālieguldījumu atgūšana.

2. jomā atbilstoši RTU prasībām nepieciešams nodrošināt augstu pakalpojuma kvalitātes standartu ar specializāciju studiju procesa telpu uzturēšanā un studentu dienesta viesnīcu pārvaldīšanā;

«Laine» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis

Dienesta viesnīcas Skolas ielā 11, Rīgā apsaimniekošana un pārvaldīšana

Kapitālsabiedrības uzdevumi

1. efektīvi apsaimniekot ēku Rīgā, Skolas ielā 11, attīstīt pieaugošajam pieprasījumam atbilstošu studentu dienesta viesnīcu

2. nodrošināt dienesta viesnīcas pakalpojumus RTU studentiem, vieslektoriem, uzturēt RTU īpašumu Rīgā, Skolas ielā 11 atbilstošā kārtībā saskaņā ārējiem normatīvajiem aktiem

Gada pārskats SIA «Laine»

(3) Ja ir objektīvi iemesli, kuru dēļ nevar publiskot šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju, kurai noteikts komercnoslēpuma statuss saskaņā ar Komerclikuma 19. pantu, koordinācijas institūcija vai valsts kapitāla daļu turētājs publisko attiecīgās kapitālsabiedrības sniegto skaidrojumu.

Universitāte

_