RTU prioritārie mērķi

4. mērķis. Nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas visiem.

Rīgas Tehniskās universitātes viens no galvenajiem stratēģijas uzdevumiem ir veidot un nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, dot studentiem un citiem interesentiem zināšanas, kas palīdz sasniegt nākotnes mērķus un pilnveidot talantus. RTU piedāvā mūžizglītības iespējas ikvienam. Apliecinot RTU studiju kvalitāti, universitātē studē ārzemju studenti  teju no visas pasaules.

6. mērķis. Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību.

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā darbība un pētījumi ūdens attīrīšanā ir pamats ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. RTU tiek veidotas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas, kas ūdeni attīrīs elektrolīzes ceļā, izmantojot titāna oksīda keramiku. Kā elektrodi iekārtā tiks izmantoti titāna oksīdu saturoši stienīši. Iecerēts, ka ūdens dezinfekcijas ierīce būs paredzēta individuālajiem patērētājiem. Šobrīd priekšpētījumi iekārtas izveidei jau ir veikti un ir sākts liels pētījumu cikls, kurā tiek noskaidrota virkne titāna oksīda keramikas īpašību un optimālākā tās ieguves tehnoloģija.

6. mērķis. Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību.

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā darbība un pētījumi ūdens attīrīšanā ir pamats ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. RTU tiek veidotas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas, kas ūdeni attīrīs elektrolīzes ceļā, izmantojot titāna oksīda keramiku. Kā elektrodi iekārtā tiks izmantoti titāna oksīdu saturoši stienīši. Iecerēts, ka ūdens dezinfekcijas ierīce būs paredzēta individuālajiem patērētājiem. Šobrīd priekšpētījumi iekārtas izveidei jau ir veikti un ir sākts liels pētījumu cikls, kurā tiek noskaidrota virkne titāna oksīda keramikas īpašību un optimālākā tās ieguves tehnoloģija.

7. mērķis. Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu.

Mūsdienās dzīve un tautsaimnieciskā darbība nav iedomājama bez elektrības, siltumenerģijas un transporta degvielas, respektīvi – energoapgādes. Ekonomiskā izaugsme, cilvēku skaita pieaugums pasaulē un urbanizācija rada arvien lielākas prasības energoapgādes sistēmām. Turklāt, apzinoties, ka pakāpeniski samazinās neatjaunojamo enerģijas avotu apjoms (nafta, ogles, dabasgāze u. c.), ilgtspējīga energoapgāde ir kļuvusi par vienu no galvenajiem izaicinājumiem. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki «Enerģijas un vides» pētniecības platformā attīsta tehnoloģijas un risinājumus, kas saistīti ar šādu jautājumu grupām:

 • elektroapgādes, siltumapgādes un transporta energoapgādes sistēmu un to elementu stabilas, kvalitatīvas un opt darbības nodrošināšanaimālas;
 • atjaunojamie energoresursi, to pārveidošanas un uzkrāšanas tehnoloģijas lietojumam elektroapgādē, siltumapgādē un transportā;
 • energoapgādes ķēdes, tas ir, ražošanas, piegādes un patēriņa sektoru energoefektivitāte;
 • klimata tehnoloģijas energoapgādes ietekmes uz vidi samazināšanai;
 • energosistēmu analīze un plānošana, ievērojot tehniskos, vides un sociālekonomiskos aspektus.
9. mērķis. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas.

Infrastruktūra un industrializācija ir viens no zinātniskās darbības prioritārajiem virzieniem Rīgas Tehniskajā universitātē. Universitātē realizētie pētījumi materiālu jomā ir ļoti daudzveidīgi -  sākot no nanodaļiņu sintēzes līdz lielu, praktiski izmantojumu konstrukciju aprēķiniem, konstruktīvās stiprības pārbaudēm un ilglaicības prognozēšanai.

Galvenie pētījumu virzieni materiālu jomā RTU:

 • nanomateriālu sintēze un izmantošana viedo materiālu un specifisku izstrādājumu izgatavošanai, esošo materiālu īpašību modificēšanai;
 • materiāli elektronikai, fotonikai, optoelektronikai un informācijas tehnoloģijām;
 • tradicionālo materiālu un konstrukciju drošības un stiprības palielināšana, izmantošanas sfēras paplašināšana;
 • materiālu un konstrukciju ražošanas tehnoloģisko procesu optimizēšana no enerģijas un resursu taupīšanas viedokļa;
 • otrreizēju izejvielu paplašināta izmantošana un modificēšana;
 • apkārtējai videi draudzīgu un ekonomisku materiālu un tehnoloģisko procesu izstrāde.
9. mērķis. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas.

Infrastruktūra un industrializācija ir viens no zinātniskās darbības prioritārajiem virzieniem Rīgas Tehniskajā universitātē. Universitātē realizētie pētījumi materiālu jomā ir ļoti daudzveidīgi -  sākot no nanodaļiņu sintēzes līdz lielu, praktiski izmantojumu konstrukciju aprēķiniem, konstruktīvās stiprības pārbaudēm un ilglaicības prognozēšanai.

Galvenie pētījumu virzieni materiālu jomā RTU:

 • nanomateriālu sintēze un izmantošana viedo materiālu un specifisku izstrādājumu izgatavošanai, esošo materiālu īpašību modificēšanai;
 • materiāli elektronikai, fotonikai, optoelektronikai un informācijas tehnoloģijām;
 • tradicionālo materiālu un konstrukciju drošības un stiprības palielināšana, izmantošanas sfēras paplašināšana;
 • materiālu un konstrukciju ražošanas tehnoloģisko procesu optimizēšana no enerģijas un resursu taupīšanas viedokļa;
 • otrreizēju izejvielu paplašināta izmantošana un modificēšana;
 • apkārtējai videi draudzīgu un ekonomisku materiālu un tehnoloģisko procesu izstrāde.
11. mērķis. Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, elastīgas un ilgtspējīgas.

Mūsdienu pilsētas ir redzamākais apliecinājums zinātnes un tehnikas attīstībai, tāpēc pilsētu attīstības jautājumi ir globāla aktualitāte, kas nodarbina pētniekus visur pasaulē. Lielākā daļa pasaules resursu tiek patērēti pilsētās, kur dzīvo arī lielākā daļa no planētas iedzīvotājiem. Pilsētas kā ekonomiskās attīstības dzinējspēks, kultūras un inovāciju centri piesaista cilvēkus dzīvot, mācīties un strādāt. Tai pat laikā cilvēku koncentrācija rada nopietnus izaicinājumus pilsētu attīstības speciālistiem. Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, mājokļu, mobilitātes un infrastruktūras nodrošinājums, nodarbinātības un sociālās problēmas – plašais jautājumu loks ilustrē pilsētu attīstības daudznozaru, komplekso raksturu.

12. mērķis. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus.

Pētījumi drošības un aizsardzības sfērā ir nesaraujami saistīti ar valsts interesēm, tādēļ svarīga ir aktīva sadarbība ar valstiskajām struktūrām. Rīgas Tehniskās universitātes pētījumu platforma «Drošība un aizsardzība» ir izveidota, lai veicinātu starpdisciplināru pētniecību jomās, kas saistītas ar indivīda un valsts drošību. Pētījumu virzieni drošības jomā aptver ļoti plašu problēmu loku, jo mūsdienu pasaules apdraudējumi ir komplicēti. To novēršana ir liels izaicinājums dažādu zinātņu un nozaru speciālistiem.

RTU Drošības un aizsardzības platformas galvenās darbības jomas ir:

 • Stratēģiskie produkti starptautiskajai drošībai;
 • Robežu drošība;
 • Valsts ekonomiskā drošība;
 • Civilā aizsardzība.
12. mērķis. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus.

Pētījumi drošības un aizsardzības sfērā ir nesaraujami saistīti ar valsts interesēm, tādēļ svarīga ir aktīva sadarbība ar valstiskajām struktūrām. Rīgas Tehniskās universitātes pētījumu platforma «Drošība un aizsardzība» ir izveidota, lai veicinātu starpdisciplināru pētniecību jomās, kas saistītas ar indivīda un valsts drošību. Pētījumu virzieni drošības jomā aptver ļoti plašu problēmu loku, jo mūsdienu pasaules apdraudējumi ir komplicēti. To novēršana ir liels izaicinājums dažādu zinātņu un nozaru speciālistiem.

RTU Drošības un aizsardzības platformas galvenās darbības jomas ir:

 • Stratēģiskie produkti starptautiskajai drošībai;
 • Robežu drošība;
 • Valsts ekonomiskā drošība;
 • Civilā aizsardzība.
17. mērķis. Stiprināt globālās partnerības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanas līdzekļus un atjaunot to.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto mērķu izpildi Rīgas Tehniskā universitāte aktīvi meklē sadarbības partnerus Latvijā un ārpus tās. RTU partnerinstitūcijas ir atrodamas visos kontinentos un kuras vieno kopīgas intereses un ilgtspējīgi risinājumi.

Universitāte

_