Projekts

.
.
Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 8.2.2.0/20/I/008
RTU Projektu reģistra numurs: 4530
Struktūrvienība: Doktorantūras skola
Projekta administrētājs: Doktorantūras skola
Finansējošais fonds: ESF, 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.08.2021.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Lauris Bisenieks
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Krista Papēde
Projekta kopējais finansējums:
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir EUR 3948793,00 (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3356474,04 EUR un 592318,96 – valsts budžeta finansējums).
Tajā skaitā Banku Augstskolai kā projekta īstenošanas partnerim tiks pārskaitīts finansējums 54560,00 EUR apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Projekta darbības vērstas uz RTU esošā akadēmiskā personāla atjaunotni un prasmju pilnveidi, ārvalstu akadēmiskā personāla un jaunu kvalificētu speciālistu piesaistīšanu, īpašu uzmanību pievēršot doktorantu, zinātniskā grāda pretendentu un projekta ieviešanas periodā doktora zinātnisko grādu ieguvušo jauno zinātnieku iesaistei darbā RTU un pie sadarbības partneriem, kas kopumā veicinās studiju un zinātnes procesa kvalitātes paaugstināšanu, RTU internacionalizāciju un RTU konkurētspējas stiprināšanu, kā arī RTU sasaisti ar darba tirgu pētniecības līmenī. Projekta dalībniekiem tiks paplašinātas arī pētniecībai nepieciešamās infrastruktūras, pētniecības mobilitātes, t.sk. ārvalstīs, iespējas, kā arī projektā mērķtiecīgi tiks pilotēta centralizēta doktorantu plašpielietojuma prasmju apguve un promocijas darba vadītāju apmācība kompetenču pilnveidei.

Ar pieteiktā projekta palīdzību, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām nepieciešamo cilvēkresursu sagatavošanu, stiprinot augstākās izglītības resursu efektīvu izmantošanu un attīstot pētniecībā balstītas doktorantūras studiju programmas, RTU palīdzēs veidot Latvijā iesakņotu un globāli konkurētspējīgu cilvēkkapitālu. Sasaistot studijas doktorantūrā ar Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo akadēmisko un pētniecības prasmju pilnveidi, tai skaitā nodrošinot doktorantu nodarbinātību RTU vai pie sadarbības partnera un veicinot doktorantūras studiju programmās studējošo un zinātniskā grāda pretendentu pētniecības mobilitāti, RTU nodrošinās dinamisku doktorantūras studiju vidi, veicinās doktorantūras un pētniecības labās prakses pārnesi, kā arī doktorantu mērķtiecīgāku integrāciju studiju un pētniecības darbā, savukārt plašpielietojuma prasmes palīdzēs stiprināt individuālu doktorantu karjeras attīstību, tostarp veidojot karjeru ārpus augstākās izglītības institūcijām.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Projekta vadība un īstenošana
Projekta vadību, atbilstoši RTU iekšējiem normatīvajiem aktiem un ņemot vēra ārējos normatīvajos tiesību aktos noteikto, nodrošinās speciāli projektam izveidota komanda, kurā ietilps: atbildīgais projekta vadītājs/saturiskais vadītājs (vecākais eksperts), projekta administratīvais vadītājs/vecākais eksperts, projekta administratīvais līdzvadītājs/ vecākais eksperts, projekta vadītājs/eksperts ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei, projekta vadītājs/eksperts doktorantu atlasei/ progresa uzraudzībai, projekta vadītājs/eksperts vienas vienības izmaksu uzraudzībai.
2. Doktorantu iesaiste pētniecībā
Doktorantu grantu saņemšanai darbam RTU vai sadarbības partnera institūcijā, ar ko kopā tiek īstenota doktora studiju programma, ar promocijas darbu saistīta pētījuma projekta izstrādei, par projektā pieejamajiem līdzekļiem nodarbinot doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu 50% apmērā no pilnas slodzes vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus, tiks organizēta doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlase. Balstoties līdzšinējos novērojumos par doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu motivāciju un karjeras attīstības iespējām pētniecībā RTU un ārpus tās, kā arī ņemot vērā RTU 2021. līdz 2027. gadam izvirzīto stratēģisko cilvēkresursu attīstības mērķi attīstīt un ieviest mentoringa sistēmu kā atbalstu jaunajiem zinātniekiem, lai sekmētu viņu veiksmīgu karjeras ceļu no doktoranta līdz profesoram, atlasē tiks organizētas intervijas ar kandidātiem par doktoranta motivāciju, gaidām un izvirzītajiem mērķiem dalībai projektā.
Doktorantu atlases process dalībai projektā tiks organizēts atbilstoši konkursa nolikumam, kā projekts pievienots šī pieteikuma pielikumā.
Plānots, ka projektā tiks iesaistīti doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, kuriem RTU vai sadarbības partneris nodrošinās finansējumu nodarbinātībai 30% apmērā.
Projektā nodarbinātiem doktorantiem pētniecības un tīklošanās izmaksas tiks plānotas atbilstoši vienas vienības metodikai.
Ņemot vērā SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā pētniecības izdevumiem paredzēto finansējumu, un Latvijas AII doktora studiju programmu attīstības plānos īpaši izcelto sadarbības un resursu konsolidēšanas aspektu, RTU par projektā pieejamajiem līdzekļiem veicinās doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem iespēju izmantot pētniecībai paredzēto infrastruktūru ne tikai RTU struktūrvienībās, bet citās partnerinstitūcijās.
3. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbināšana RTU
Atbilstoši Augstskolu likumam, augstskolā vismaz 5% no akadēmiskā personāla skaita, ir jābūt ārvalstu viesprofesoriem, asociētiem viesprofesoriem, viesdocentiem un vieslektoriem, kas iepriekšējo piecu gadu laikā bijuši nodarbināti akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ES valstu, izņemot Latviju, augstskolām. Lai arī RTU izpilda Augstskolu likumā noteiktās prasības, piesaistot ārvalstu pasniedzējus starptautisku projektu ietvaros, kā arī caur starptautiskām nozaru asociācijām, tomēr ārvalstu personāla dinamikā nav vērojams būtisks kāpums. Kā galvenie ierobežojumi kvalificētu ārvalstu pasniedzēju piesaistē tiek minēti obligātās prasības latviešu valodas zināšanām un zemais atalgojums, līdz ar to nepieciešams pilnveidot esošos atbalsta pasākumus.
Projektā tiks nodrošināta ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem akadēmiskajā darbā RTU 4 (četrus) mēnešus.
Ņemot vērā projekta specifiku, ārvalstu akadēmisko personālu projektā RTU plānots iesaistīt divos līmeņos:
1) Plašpielietojuma kursu docēšanā Pētniecības izcilības laboratorijā (iesaistot arī BA doktora studiju programmas “Biznesa vadība” doktorantus) vai docējot C daļas kursus dažādos studiju līmeņos;
2) Jauno promocijas darbu vadītāju apmācībā, īpašu uzsvaru liekot uz kursiem, kas veicina mūsdienu vadības/akadēmisko kompetenču pārneses prasmes.
4. Informācijas un publicitātes pasākumi
Projekts “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” sevī ietver plašu aktivitāšu kopumu un paredz sadarbību starp vairākām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības institūcijām, zinātniskajiem institūtiem un komercsabiedrībām, ar vairākām aktivitātēm pilotējot turpmākajos gados gaidāmo būtisko doktorantūras studiju procesa pilnveidi RTU un BA, līdz ar to informēšanai par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem ir svarīga nozīme. RTU nodrošinās projekta informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas “Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu
finansējuma saņēmējiem”.
Sadarbības partneris:
  • Banku augstskola
Publicēts RTU mājas lapā: 03.09.2021.

Universitāte